Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na gminy obowiązek ustalenia i pobierania od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami. Konsekwentnie od tego momentu gminy mają obowiązek zorganizować odbiór odpadów od mieszkańców. Wójtowie gmin położonych w terenach górskich zgłaszają problem, że zdarzają się sytuacje, kiedy okresowo, najczęściej w zimie, niemożliwy jest odbiór odpadów z posesji, gdyż niemożliwy jest do nich dojazd. Wydaje się, że sensownym rozwiązaniem byłoby ustawienie zbiorczych kontenerów w miejscach, do których mieszkańcy sami mogliby dostarczać odpady. Ale jednocześnie gmina ma obowiązek zapewnić odbiór z posesji, a mieszkańcy nie mają obowiązku dowozić odpadów, gdyż mają ustawowo zagwarantowany odbiór, za który ponoszą ustalone ustawy. W takiej sytuacji wójtowie uważają, że powinno się zróżnicować wysokość opłat za odpady pobieranych od mieszkańców, którzy mają zapewniony ich odbiór z posesji, w stosunku do mieszkańców z tych terenów gminy, gdzie będą musieli sami dostarczać odpady do kontenerów ustawionych w sporej odległości od ich domów.

   Pytania:

   1. Czy zgodnie z przepisami dopuszczalne jest ustalenie różnych stawek za odpady dla różnych rejonów gminy, uzasadnione opisaną wyżej sytuacją?

   2. Jeśli ustawa nie dopuszcza zróżnicowanie stawek za odpady, to w jaki sposób gminy mogą wypełnić nałożony na nich ustawowy obowiązek?

   Z poważaniem

   Poseł Tadeusz Arkit oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 24 maja 2012 r.