Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druki nr 3860 i 3945).


Poseł Killion Munyama:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić, a zarazem rekomendować do przyjęcia rządowy projekt ustawy, zawarty w drukach nr 3860 i 3945, o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa Foreign Account Tax Compliance Act, tzw. FATCA.

    Pani poseł sprawozdawca przedstawiła przebieg pracy komisji z dnia 23 września 2015 r. Platforma Obywatelska popiera rozwiązania zawarte w tym projekcie. Zaproponowała ona kilka poprawek, które zostały przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych.

    Przypomnę, że w dniu 28 marca 2010 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki została przyjęta ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Celem FATCA było zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową zobowiązujących do przekazywania do Stanów Zjednoczonych danych o stanach rachunków, uzyskiwanych w dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami tego kraju dla celów weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych.

    Intencją FATCA było zapobieżenie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych w celu ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

    Zgłoszone przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska poprawki dotyczą art. 5, 19, 21 i 23. Uzasadnione jest, aby regulacje w zakresie całego procesu dotyczącego identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania przez instytucje finansowe odpowiednich informacji w tym zakresie, związanego z automatyczną wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zostały zawarte w jednym akcie prawnym, specjalnie dedykowanym temu celowi, oraz w wydanych do tego aktu przepisach wykonawczych. Pozwoli to na uproszczenie całej procedury oraz rozjaśnienia jej przepisów.

    Projekt poddany został konsultacjom publicznym z zainteresowanymi podmiotami, na które będzie oddziaływał. W wyniku tych konsultacji wypracowane zostały rozwiązania zadowalające każdą ze stron, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich poprawek, które zostały zgłoszone na posiedzeniu komisji.

    Ustawa wpłynie korzystnie na instytucje finansowe, które po zawarciu międzynarodowej umowy nie będą musiały płacić podatku w wysokości 30% od dochodu u źródła. Kwestia ta jest bardzo istotna, gdyż w przypadku nieprzyjęcia ustawy instytucje finansowe, a także osoby uzyskujące dochody w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem tych instytucji mogłyby być zmuszone do odstąpienia od inwestowania na rynku amerykańskim ze względu na brak jego opłacalności.

    Mając na uwadze to, iż zobowiązania określone umową FATCA dotyczą relacji na szczeblu władz podatkowych obydwu państw, a zatem dotyczą obowiązków tych instytucji jedynie pośrednio, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które dookreślą te obowiązki w relacjach między instytucjami finansowymi a krajową władzą podatkową.

    Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, jak również nie jest wymagane przedstawienie go właściwym instytucjom i organom unijnym lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii i dokonania konsultacji itp.

    Przez wzgląd na powyższe, podkreślając pełną aprobatę Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dla zapisów umowy, wnoszę o przyjęcie ustawy w przedłożonej treści, z przyjętymi przez komisję poprawkami. Dziękuję bardzo, pani marszałek. (Oklaski)Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA


41 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy