Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Enea ogłosiła wezwanie na kupno akcji kopalni Bogdanka po 67,39 zł. Początkowo informacja ta mnie ucieszyła, gdyż sądziłam, że Skarb Państwa odzyska kontrolę nad kopalnią Bogdanka poprzez Eneę. Po bliższym zapoznaniu się, na wniosek moich wyborców, z okolicznościami towarzyszącymi wezwaniu na akcje kopalni Bogdanka, stwierdziłam, że po pierwsze, 21 sierpnia 2015 r. Enea wypowiedziała kopalni Bogdanka umowę na dostawę węgla. Po drugie, po podaniu raportu z informacją o wypowiedzeniu kopalni Bogdanka umowy przez Eneę kurs akcji kopalni Bogdanka na giełdzie z ponad 53 zł ostro pikował w dół o ok. 50%. Po trzecie, na początku czerwca 2015 r. kurs akcji kopalni Bogdanka również ostro się obniżył, z ponad 83 zł do poziomu niewiele niższego niż cena za akcję podana w wezwaniu, po czym poruszał się w trendzie horyzontalnym, lekko zniżkując do 21 sierpnia 2015 r. Po czwarte, ukazywały się rekomendacje sprzedaży akcji kopalni Bogdanka. Po piąte, zdarzenia powyższe miały miejsce w okresie narastającej burzliwej dyskusji nad zagrożeniami związanymi z przyjmowaniem uchodźców, która dominowała w mediach i przyciągała uwagę Polaków.

    Odnoszę wrażenie, że obniżenie kursu akcji kopalni Bogdanka, a następnie wzrost o ponad 100% od minimum osiągniętego w sierpniu 2015 r., nie są zdarzeniami rynkowymi, lecz celowo zaplanowanymi, a w ich wyniku doszło do spektakularnego wywłaszczenia ze zgromadzonego kapitału obywateli Rzeczypospolitej, inwestujących swoje skromne oszczędności na Giełdzie Papierów Wartościowych.

    Wnoszę, by minister Skarbu Państwa w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego udzielił w trybie pilnym następujących informacji: Po pierwsze, kiedy rozpoczęły się prace w Enei nad ogłoszeniem wezwania na akcje kopalni Bogdanka, w szczególności kiedy powstał potencjalny zamiar ogłoszenia wezwania na akcje kopalni Bogdanka? Po drugie, czy Enea bądź podmioty z jej grupy kupowały bądź sprzedawały akcje kopalni Bogdanka przed ogłoszeniem wezwania, przed 21 sierpnia 2015 r., a jeżeli tak, to kiedy? Po trzecie, od kiedy minister Skarbu Państwa lub jego podwładni posiadali informacje o zamiarze ogłoszenia przez Eneę wezwania na akcje kopalni Bogdanka?

    Wnoszę także, by pani premier w ramach sprawowanego nadzoru udzieliła informacji, na jakiej podstawie Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła czy pracownik Biura Prasowego KNF stwierdził, że nie miała miejsca manipulacja kursem akcji kopalni Bogdanka, i jaki okres kształtowania się kursu akcji kopalni Bogdanka badała komisja oraz jaką metodologię zastosowała przy badaniu wystąpienia ewentualnej manipulacji kursem akcji kopalni Bogdanka, a także czy został sporządzony stosowny raport z takiego badania, a jeżeli tak, to jaką datą jest opatrzony? Jakie podmioty wydały rekomendację sprzedaży akcji bądź zachęcały ˝sprzedaj akcję bądź redukuj akcję kopalni Bogdanka˝ i czy podmioty te świadczą lub świadczyły jakiekolwiek usługi dla Enei lub podmiotów z jej grupy albo osób powiązanych z Eneą? Czy osoby powiązane z Eneą kupowały bądź sprzedawały akcje kopalni Bogdanka przed ogłoszeniem wezwania z 21 sierpnia co najmniej w okresie od 1 stycznia? Oczywiście proszę o to, by nie podawać nazwisk takich osób do publicznej wiadomości. Czy politycy lub wysocy urzędnicy państwowi kupowali lub sprzedawali bądź czy organizacje społeczne lub polityczne kupowały bądź sprzedawały akcje kopalni Bogdanka przed ogłoszeniem wezwania, przed 21 sierpnia 2015 r., co najmniej w okresie od stycznia 2015 r.? Oczywiście proszę o informację bez podawania odpowiednio nazwisk osób i nazw podmiotów do publicznej wiadomości bez wyroku sądu.

    Z tego miejsca, a także poprzez złożoną interpelację kieruję pytanie do ministra sprawiedliwości i proszę, aby udzielił informacji, czy prowadzone jest postępowanie lub czy do prokuratury wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze zdarzeniami opisanymi przeze mnie powyżej, chodzi o kurs akcji kopalni Bogdanka, wypowiedzenie umowy przez Eneę na dalszą dostawę węgla kopalni Bogdanka oraz wezwanie przez Eneę do zapisywania się na kupno akcji kopalni Bogdanka.

    Proszę również panią premier o informację, jakie działania zamierza podjąć rząd w celu ochrony drobnych inwestorów inwestujących w spółki publiczne (Dzwonek), w tym na rynku NewConnect, przed wywłaszczeniem ich z posiadanego i zainwestowanego na giełdzie kapitału za pomocą nie tylko manipulacji kursem i wykorzystania informacji poufnych, ale również sztuczek prawnych oraz wykorzystywania braku uregulowania ich ochrony w prawie dotyczącym rynku kapitałowego oraz w Kodeksie spółek handlowych, chodzi mi na przykład o brak prawa akcjonariusza biorącego udział w walnym zgromadzeniu do uzyskania wypisu protokołu z walnego zgromadzenia. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Oświadczenie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98


62 wyświetleń

Zobacz także: