Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Zbyszek Zaborowski


Data wpływu W sprawie
2015-08-28 w sprawie deputatu węglowego dla emerytowanych górników
2015-07-14 w sprawie procedury przetargowej na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla Wojska Polskiego
2015-07-06 w sprawie statusu ławników sądów powszechnych
2015-02-02 w sprawie wprowadzenia pakietu onkologicznego i nowego podziału punktów w poradniach specjalistycznych
2014-04-24 w sprawie dalszego funkcjonowania Oddziału Gazobudowa w Zabrzu w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa PGNiG Technologie SA
2014-03-14 w sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce
2014-01-10 w sprawie systemu emerytalnego i ubezpieczeniowego służb mundurowych
2013-12-13 w sprawie deklaracji o budowie nowej elektrowni węglowej w Pszczynie przez azjatyckiego inwestora na terenie byłej kopalni KWK "Czeczott"
2013-12-13 w sprawie poboru wód powierzchniowych na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2002-2012 w kontekście skuteczności działalności oczyszczalni ścieków w woj. śląskim
2013-12-13 w sprawie emisji azotynów i azotanów do powietrza w woj. śląskim
2013-10-22 w sprawie pomocy żołnierzom z uszczerbkiem na zdrowiu po powrocie z misji wojskowych
2013-09-16 w sprawie nostryfikacji lekarskich dyplomów ukraińskich
2013-07-23 w sprawie efektów organizacyjnych i finansowych realizacji przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego
2013-06-12 w sprawie zamówienia wieży bezzałogowej do pojazdów pancernych, złożonego przez MON w Hucie Stalowa Wola SA
2013-06-10 w sprawie wynagrodzeń pracowników archiwów państwowych
2013-05-28 w sprawie sytuacji polskich konsulatów na Białorusi
2013-05-02 w sprawie przyznania dożywotnich rent specjalnych dla wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadkach przy pracy w kopalniach
2013-05-02 w sprawie warunków przyznania dofinansowania dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
2013-03-20 w sprawie opłat na autostradzie A4 węzeł Kleszczów - węzeł Murckowska oraz A1 od granicy państwa do węzła Maciejów
2013-03-08 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających
2013-02-22 w sprawie przymusu wyrejestrowania się z przychodni rodzinnej, w przypadku czasowej zmiany miejsca zamieszkania
2013-02-21 w sprawie rewindykacji dóbr kultury zagrabionych przez Szwedów
2013-02-20 w sprawie finansowania biathlonu
2012-12-05 w sprawie nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach
2012-12-05 w sprawie drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami a Bielsko-Białą