Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Waldemar Sługocki


Data wpływu W sprawie
2013-05-02 w sprawie postulatów ruchu rodziców "Matki I kwartału"
2013-04-18 w sprawie planów zakładających zwiększenie kompetencji wojewodów w zakresie ochrony zdrowia
2013-03-11 w sprawie stawki podatku VAT stosowanej przy montażu szaf wnękowych
2013-03-11 w sprawie finansowania przez ZUS składek ubezpieczenia społecznego niań
2013-03-11 w sprawie limitowania naboru na studia
2013-03-04 w sprawie uporządkowania kwestii związanych z kontrolą metodą FOTO, których celem jest weryfikacja i pomiar działek rolnych zgłoszonych we wnioskach o płatności obszarowe oraz kontroli metodą inspekcji terenowej
2013-03-04 w sprawie projektu ustawy o korytarzach przesyłowych
2013-02-07 w sprawie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków odprowadzanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych
2013-01-24 w sprawie zamiany gruntów leśnych będących w zasobach PGL Lasy Państwowe na inne równorzędne grunty należące do osób fizycznych
2013-01-24 w sprawie sporządzania testamentu przez osoby niedosłyszące
2013-01-03 w sprawie centralizacji spółek dystrybucyjnych PGNiG oraz koncentracji zarządzających nimi ośrodków decyzyjnych
2012-12-27 w sprawie projektu zmian ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
2012-12-27 w sprawie podjęcia działań mających na celu zmniejszenie restrykcji obecnych uregulowań prawnych rynku farmaceutycznego, poprzez umożliwienie nabywania leków, które i tak są dostępne bez recepty, jednak w cenach zbliżonych do cen urzędowych na te same specyfiki, dystrybuowane na podstawie recept
2012-12-18 w sprawie projektu zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012-12-18 w sprawie kształtu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności maksymalnego poziomu dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz zasad kwalifikowalności podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego
2012-12-06 w sprawie zleconych samorządom województw zadań z zakresu administracji rządowej: organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych
2012-12-06 w sprawie planów centralizacji w spółkach energetycznych z udziałem Skarbu Państwa
2012-12-06 w sprawie prac nad tzw. ustawą odorową
2012-11-12 w sprawie planowanej zmiany struktury organizacyjnej jednostek Straży Granicznej funkcjonujących przy zachodniej granicy państwa
2012-10-26 w sprawie prawidłowej realizacji ustawowego obowiązku umożliwienia dostępu do programów regionalnych dla odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej
2012-10-26 w sprawie prawidłowej realizacji ustawowego obowiązku umożliwienia dostępu do programów regionalnych dla abonentów funkcjonujących w Polsce platform telewizji cyfrowej w systemie satelitarnym
2012-10-26 w sprawie postulatów środowiska ośrodków szkolenia kierowców dotyczących nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami
2012-10-19 w sprawie planowanej zmiany struktury organizacyjnej jednostek Policji polegającej na likwidacji posterunków
2012-10-19 w sprawie obecnej sytuacji oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu Służby Więziennej
2012-10-15 w sprawie możliwości wykorzystania założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej podczas planowania perspektywy finansowej 2014-2020