Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Waldemar Sługocki


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (przestrzeganie zasad służby cywilnej, gromadzenie informacji, szkolenie, nabory).Informacja o realizacji oceny okresowej urzędników, wynikającej z art. 81 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej.Pkt. I... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 14:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625) w zakresie:Część budżetowa 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10.Referuje Szef... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-30 12:35


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Informacja na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej - referuje Szef Służby Cywilnej.Rozpatrzenie Informacji NIK o wynikach kontroli zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 16:01


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 1331) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Waldemar Sługocki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 11:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

"Sprawa sytuacji powodziowej na Dolnym Śląsku oraz związanych z nią działań informacyjnych, zapobiegawczych i ich koordynacją." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 13:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 11:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r. (druk nr 1462) w zakresie działania Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-21 08:15


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF) - cz. 1

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK w zakresie:1) część budżetowa 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, - referuje Szef... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 14:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF) - cz. 2

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK w zakresie:1) część budżetowa 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, - referuje Szef... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 15:20


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o finansowaniu zadań z zakresu informatyzacji, wynikających z raportu „Państwo 2.0 - Nowy start dla e-administracji” oraz o realizacji projektów w ramach 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 11:00