Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 i 11 punkt porządku dziennego:  10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 r. (druki nr 284 i 361).
  11. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie rezolucji wzywającej rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204) (druki nr 285 i 362).


Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiam Wysokiej Izbie sprawozdanie o poselskim projekcie rezolucji wzywającej rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 204.

    Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zebrała się na posiedzeniach w dniach 25 kwietnia 2012 r. oraz 27 kwietnia 2012 r. celem przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu rezolucji wzywającej rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Poselski projekt rezolucji z dnia 27 marca 2012 r. zawarty jest w druku nr 285.

    Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierowała w dniu 3 kwietnia 2012 r. powyższy projekt rezolucji do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do pierwszego czytania. Obradom w dniu 25 kwietnia bieżącego roku oraz 27 kwietnia bieżącego roku przewodniczył pan poseł Artur Bramora, przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Rząd na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia reprezentowała pani Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wnioskodawców rezolucji reprezentował pan poseł Ryszard Terlecki.

    Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu rezolucji na posiedzeniach w dniach 25 i 27 kwietnia 2012 r., wnosi do Wysokiego Sejmu o odrzucenie projektu rezolucji wzywającej rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zawartego w druku sejmowym nr 285. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.


42 wyświetleń

Zobacz także: