Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Waldemar Sługocki:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na terenie województwa lubuskiego znajduje się obecnie ponad 1230 km linii kolejowych, z czego na 676 km realizowany jest ruch pasażerski. Wykorzystanie tego ogromnego potencjału przyniesie szereg korzyści zarówno mieszkańcom, jak i lubuskim przedsiębiorcom.

    Kluczowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi lubuskiej jest linia kolejowa CE59, która stanowi zasadniczy odcinek środkowoeuropejskiego korytarza transportowego. Obecnie linia ta nie spełnia jednak standardów technicznych wynikających z umowy o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego AGTC czy też wymagań związanych z interoperacyjnością kolei. Poprzez liczne lokalne ograniczenia prędkości - średnia prędkość handlowa w lipcu 2011 r. wyniosła zaledwie 25,7 km/h - linia ta ma znacznie ograniczoną przepustowość oraz nie jest w stanie konkurować z pozostałymi alternatywnymi środkami transportu. Taki stan rzeczy uniemożliwia efektywne wykorzystanie tej trasy dla wymiany towarowej, utrudnia warunki podróżowania pasażerów oraz uniemożliwia korzystanie z linii przez zagranicznych operatorów.

    Bez wątpienia rewitalizacja linii kolejowej CE59 przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionów Polski zachodniej: Dolnego Śląska, Lubuskiego oraz Pomorza Zachodniego. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej z północy i południa wpłynie również pozytywnie na dynamikę funkcjonowania portów w Szczecinie i Świnoujściu. Pragnę również podkreślić, że modernizacja wspomnianej linii kolejowej została uwzględniona w rządowej ˝Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ oraz w Programie Operacyjnym ˝Infrastruktura i środowisko˝ (szczegółowy opis priorytetów), w którym zapisano: ˝Wybór przewidywanych do finansowania projektów z zakresu modernizacji linii kolejowych jest przeprowadzony na podstawie analiz istniejącego stanu utrzymania linii kolejowych w Polsce oraz obecnych i prognozowanych potoków ruchu na sieci kolejowej. Ponadto pod uwagę brane jest położenie danego odcinka w sieci TEN-T lub w ciągu, zidentyfikowanych w projekcie Strategii Rozwoju Transportu oraz Strategii dla sektora kolejowego do 2013 r., najważniejszych szlaków kolejowych, mających znaczący wpływ na poprawę dostępu do regionów oraz największych aglomeracji, a także połączeń międzynarodowych i międzyregionalnych˝. Ponadto w programie zapisano, że priorytetowe ciągi kolejowe, na których skupione zostaną wysiłki inwestycyjne, to: - i wśród wielu wymienionych znajduje się wskazana przeze mnie linia kolejowa CE59.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam nadzieję, iż już w najbliższym czasie z właściwym rozmachem i dynamiką rozpocznie się rewitalizacja linii kolejowej CE59, bowiem odtworzenie standardowych parametrów eksploatacyjnych dla tej linii kolejowej jest szczególnie ważne, zarówno dla transportu towarowego w relacji północ - południe, jak też dla przyszłości przewozów pasażerskich. Obecnie niskie prędkości powodują znaczące wydłużenie czasu przejazdu, przez co miasta województwa lubuskiego nie posiadają atrakcyjnych dla pasażerów połączeń nie tylko z innymi regionami Polski, ale także w granicach województwa lubuskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldemar Sługocki - Oświadczenie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.


386 wyświetleń