Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

    Projekt ustawy jest propozycją rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Przedłożony projekt zawiera również propozycje aktów wykonawczych i - co jest bardzo istotne - projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Należy podkreślić bardzo aktywne działania w tym zakresie zarówno związków pracodawców, jak i związków zawodowych, które włączyły się w proces dopracowania i uszczegółowienia projektu ustawy. Ustawa reguluje opodatkowanie wydobycia niektórych kopalin - miedzi i srebra, ale pozostaje otwarta również na inne kopaliny.

    Doświadczenia państw posiadających bogactwa naturalne uzasadniają prawo państwa do korzystania z wydobycia bogactw, których państwo jest naturalnym właścicielem. Obecny stan prawny nie zapewnia państwu sprawiedliwego udziału w wydobyciu bogactw naturalnych, co uzasadnia podjęcie tej inicjatywy ustawodawczej. Wprowadzenie podatku tworzy nowe, stałe źródło przychodów do budżetu państwa, będzie wspierać zachowanie równowagi budżetowej i pozytywnie wpłynie na zmniejszenie państwowego długu publicznego. Nieracjonalne jest dalsze utrzymywanie obecnego bardzo niskiego udziału państwa w zyskach z wydobywania kopalin stanowiących przecież dobro wspólne wszystkich obywateli, a nie tylko jednego regionu czy akcjonariuszy i pracowników podmiotu wydobywającego kopalinę.

    Polska przez wiele lat była ewenementem, jeśli chodzi o opodatkowanie bogactw naturalnych w zestawieniu z innymi państwami bogatymi w kopaliny. Nieopodatkowanie wydobycia miedzi i srebra odróżnia te surowce od węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, które są objęte podatkiem akcyzowym.

    Wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, w tym miedzi i srebra, uzależniona będzie od trzech czynników: od wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia, czyli urobku kopaliny. Podatek ten będzie pobierany na podstawie wzorów ustalonych odrębnie dla miedzi oraz srebra, z uwzględnieniem wartości rynkowej danego minerału i wielkości wydobycia.

    Pragnę zwrócić uwagę, że w wyniku prowadzonych już konsultacji projektodawca, czyli Ministerstwo Finansów, zmniejszyło minimalne oraz maksymalne stawki podatkowe, co pozwoli uniknąć płacenia relatywnie wysokiego podatku w okresie dekoniunktury oraz czerpać odpowiednie zyski w przypadku wysokich notowań cen tych metali. Wzory do ustalenia stawek podatkowych zostały zmodyfikowane w sposób uwzględniający w większym stopniu również koszty wydobycia. Równoważą przychody budżetowe z tytułu podatku z zyskami podmiotów wydobywających miedź i srebro. W sytuacji bardzo poważnej dekoniunktury na rynku metali proponuje się stawkę procentową 0,5%. Stawka ta, na okres załamania rynku, będzie należeć do jednych z najniższych na świecie. Tak więc proponowane stawki podatkowe są dość elastyczne, uzależnione od sytuacji rynkowej i mogą oscylować między tą minimalną, 0,5% średniej ceny metalu, a maksymalną, ok. 35% przy bardzo wysokich cenach.

    Oceniając rozwiązania podatkowe, trzeba brać pod uwagę całość obciążeń daninami publicznymi. W tym przypadku mamy już do czynienia z opłatą za wydanie koncesji na poszukiwanie, z opłatą za ustanowienie użytkowania górniczego i z opłatą eksploatacyjną za wydobytą kopalinę oraz z dywidendą dla udziałowców, w tym również na rzecz Skarbu Państwa.

    Zgodnie z projektem w 2012 r., jeśli podatek wejdzie zgodnie z przewidywaniami, przyniesie on budżetowi państwa około 1800 mln zł, a w kolejnych latach - ponad 2 mld zł. Niemniej jednak Polskie Stronnictwo Ludowe zwraca uwagę na potrzebę wnikliwej analizy skutków wprowadzenia tej ustawy dla przedsiębiorców, a nie tylko dla finansów publicznych. Zagadnienia te podnoszą również uczestnicy konsultacji. Na ile konsekwencją wprowadzenia nowego podatku będzie obniżenie konkurencyjności produkcji, zamknięcie potencjalnie nierentownych zakładów lub ograniczenie wydobycia produkcji, a także zatrudnienia?

    Projekt ustawy na tym etapie wymaga pogłębionej analizy, nie tylko w zakresie dochodów do budżetu, ale również skutków jej zastosowania. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego rekomenduje przekazanie projektu ustawy do dalszych prac w parlamencie. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.


130 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy