Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tadeusz Arkit:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje się projekt ustawy z dnia 19 października 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej. Proponowane przez ministerstwo zmiany w tym projekcie rodzą wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów art. 28 i dodanego ust. 1a oraz dodanych w art. 56 ust. 1, 2 i 6 w nowym brzmieniu.

    Wydaje się, że zapisy nowelizacji ustawy o systemie wyboru świadczeniodawcy w odniesieniu literalnym ograniczają możliwość wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej tylko do jednego świadczeniodawcy, który ma zakontraktowany pełny zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiana ta spowoduje, że pacjent będzie musiał jednocześnie wybrać cały pakiet świadczeń, zostanie więc niejako narzucona pielęgniarka, położna lub zostanie narzucony lekarz. Taka regulacja naruszałaby prawo do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Tak zaproponowane w nowelizacji zmiany ograniczyłyby samodzielność zawodową pielęgniarek i położonych, a praktyki lekarza rodzinnego znalazłyby się na dominującej pozycji, co naruszałoby podstawowe zasady konkurencyjności.

    Uwagi środowiska pielęgniarskiego znalazły odniesienie w postaci komunikatu znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w którym to komunikacie stwierdza się, że nie ma narzuconej konieczności jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej u jednego świadczeniodawcy. Wydaje się, że w tej sytuacji proponowane zapisy wymagają korekty, tak aby nie stwarzały możliwości interpretacyjnych, aby były jednoznaczne, tym bardziej że intencje ministerstwa wyrażone w komunikacie są zgodne - tak mi się wydaje - z oczekiwaniami środowisk pielęgniarskich. Pytanie, panie ministrze: Czy ministerstwo, zgodnie z treścią komunikatu, przewiduje wprowadzenie zmian w projekcie ustawy, które jednoznacznie określą intencje ustawodawcy oraz wyeliminują możliwość interpretacji cytowanych przepisów? Dziękuję.Poseł Tadeusz Arkit - Zapytanie z dnia 16 grudnia 2011 roku.


105 wyświetleń