Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym na wstępie, zanim przejdę do swojego wystąpienia, odnieść się jeszcze do wystąpienia pana posła Kuźmiuka oraz kilku innych posłów z Prawa i Sprawiedliwości i powiedzieć, dlaczego jest taki budżet. Otóż ekonomiści wykazują, kiedy polityka państwa, zamiast stabilizować, może prowadzić do destabilizacji gospodarki. Dzieje się tak wtedy, kiedy rząd podejmuje działania z opóźnieniem. Mogą to być opóźnienia związane z dostrzeżeniem problemu, opóźnienia w podjęciu decyzji, a później opóźnienia w działaniu. Proszę pana posła, ja panu nie przeszkadzałam i prosiłabym, żeby pan również nie przeszkadzał mi w wystąpieniu. (Oklaski) Otóż, jak pan minister podczas tych czterech lat pokazał, działania są podejmowane bez opóźnień i są podejmowane profesjonalnie, o czym świadczą nie tylko opinie w kraju i za granicą, ale także liczne nagrody, a przede wszystkim wzrost gospodarczy oraz wskaźniki, panie pośle, które były przedstawiane niejednokrotnie na tej sali, wskaźniki gospodarcze i społeczne, w porównaniu z poprzednimi rządami czy na ich tle, ale także w porównaniu czy na tle Unii Europejskiej. Poza tym Polska nie działa w odosobnieniu, musi realnie patrzeć w różnych płaszczyznach na to, co się dzieje, i uwzględniać rzeczywistość europejską, ale także światową. (Oklaski)

    Teraz chciałabym przejść do mojego wystąpienia, które zaplanowałam, że będzie na temat sportu oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Rok 2012 to szczególny czas dla Polski w kontekście najważniejszych imprez sportowych. To organizacja finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce nożnej UEFA Euro 2012, to Igrzyska XXX Olimpiady, a także XIV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie oraz I Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku. Na wszelkie zadania związane z kulturą fizyczną rząd przeznaczył w projekcie budżetu na 2012 r. 1 387 313 tys. zł. Te środki pochodzą z trzech części, z części 25: Kultura fizyczna, z części 83: Rezerwy celowe oraz z części: Państwowe fundusze celowe. Jesteśmy na ostatniej prostej przed Euro 2012, dlatego omawianie budżetu w części sportowej chciałam właśnie rozpocząć od przygotowania do tego turnieju.

    Realizacja programu ma umożliwić sprawne i terminowe przygotowanie i wykonanie zadań niezbędnych do przeprowadzenia zawodów. W ramach rezerw celowych ujęto środki w poz. 40 właśnie na ten cel, tzn. dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012, jest to kwota 254 139 tys. zł. Inne zadania postawione przed resortem sportu to wspieranie infrastruktury sportowej, wspieranie sportu wyczynowego oraz promowanie i wspieranie rozwoju sportu w odniesieniu do wszystkich. Rząd będzie kontynuował program ˝Moje boisko - Orlik 2012˝. Środki zaplanowane na rok 2012 to 250 mln zł, czyli jest to taka sama kwota, która była zapisana w budżecie o rok wcześniej. O procedurze programu i współudziale organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego wszyscy doskonale wiemy. Obok wymiaru sportowego, infrastrukturalnego, finansowego istotnym założeniem tego programu jest właśnie aspekt społeczny. Ponadto, chcąc przeciwdziałać wykluczeniu obszarów najbiedniejszych, Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadziło rok temu wskaźnik dla biedniejszych gmin, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 1000 zł, i wtedy to dofinansowanie jest większe, ok. 47% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 500 tys. zł, i to zostanie także podtrzymane w tym roku. Będzie również kontynuowana w ramach tego programu budowa ˝Białych Orlików˝. W 2012 r. planuje się budowę 140 ˝Białych Orlików˝. W 2012 r. zostaną też zwiększone środki na działalność Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Centralnego Ośrodka Sportu.

    Na działania związane ze wspieraniem sportu wyczynowego jest przewidziana kwota 160 mln zł. Jest ona przewidziana na organizację przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym przygotowania do mistrzostw świata lub Europy w sportach olimpijskich, przygotowania do mistrzostw świata lub Europy w sporcie nieolimpijskim oraz przygotowania olimpijskie - Klub Polska Londyn 2012 i Klub Polska Soczi 2014. Niebagatelną rolą odgrywa też upowszechnianie sportu w różnych środowiskach, w środowisku wiejskim, akademickim, polonijnym, środowisku osób z nadwagą, w różnych grupach społecznych i zawodowych. Na podobne działania przewiduje się kwotę ok. 22 mln zł w projekcie budżetu na 2012 r. Na realizację zadań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 4,5 mln zł. Omawiając wydatki przewidziane na sport oraz wydatki Ministerstwa Sportu i Turystyki, nie można zapomnieć o części 40, czyli o turystyce, na którą w tym roku będzie przeznaczone 49 mln zł.

    Głównymi priorytetami na rok 2012 będą działania związane z turystyką wiejską, przemysłową i społeczną, tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego, instytucjonalnego, finansowego i kadrowego rozwoju turystyki, a także podnoszenie konkurencyjności regionów i kraju przy zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych oraz kontynuowanie współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

    Na tym chciałabym zakończyć omawianie części związanej ze sportem w projekcie budżetu i przejść do części dotyczącej infrastruktury drogowej i kolejowej. Na drogi publiczne krajowe w 2012 r. zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa w wysokości 3 mld zł. Na tę kwotę przypadną wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczamy bieżące utrzymanie sieci drogowej, powyżej 1200 mln zł, remonty dróg i mostów - 330 mln zł, prace przygotowawcze - powyżej 320 mln zł. Natomiast do wydatków majątkowych będziemy zaliczać budowę systemu zarządzania ruchem - 40 mln zł, wykup gruntów pod drogi krajowe - ponad 300 mln zł, laboratoria, drogi, zaplecze socjalno-biurowe - ponad 30 mln zł. Druga część przeznaczona na drogi będzie pochodziła z Krajowego Funduszu Drogowego, wszystkie zadania inwestycyjne poza inwestycjami kubaturowymi. Plan na 2012 r., jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Drogowy, będzie wynosić ok. 25 mld zł. Trzecie źródło finansowania dróg to kwota, która jest zapisana w części 83 w rezerwie celowej pod pozycją 70 - będzie to kontynuacja ˝Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych˝, etap 2: Bezpieczeństwo - dostępność - rozwój. Celem jest intensyfikacja rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej.

    Pieniądze zarezerwowane w budżecie na infrastrukturę kolejową wynoszą 2334 mln zł, z tego na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymanie infrastruktury kolejowej - 1 296 204 tys. zł, na inwestycje na liniach kolejowych - 840 mln zł oraz na dworce kolejowe - 100 mln zł. Drugim źródłem finansowania infrastruktury kolejowej jest Fundusz Kolejowy, na który na ten rok jest przeznaczona kwota 980 mln zł. Będzie ona podzielona, na inwestycje pójdzie ok. 240 mln zł, a pozostałe środki z tych 980 mln zł będą przeznaczone na remonty, utrzymanie linii kolejowych, zakup i modernizację taboru kolejowego. Trzecie, dodatkowe środki przeznaczone na inwestycje kolejowe będą po pierwsze, z budżetu środków europejskich - kwota 2,5 mld zł, po drugie, ze środków unijnych z programów RPO, TEN-T oraz PHARE - 650 mln zł oraz po trzecie, środki własne z PKP PLK SA - 650 mln zł.

    W projekcie ustawy budżetowej w części 18: Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa jest 1 534 245 tys. zł, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do roku poprzedniego. Będzie to przeznaczone na refundację premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie, wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat. W części 21: Gospodarka morska w projekcie budżetu na rok 2012 mamy zarezerwowaną kwotę 946 174 tys. zł, co stanowi wzrost o 22%. Będzie ona przeznaczone na urzędy morskie, które realizują 3 programy wieloletnie, na ratownictwo morskie oraz na dwie akademie morskie: w Gdyni i w Szczecinie. W części 39: Transport w projekcie budżetu na rok 2012 mamy kwotę 6 414 378 tys. zł, co stanowi wzrost 9% w stosunku do roku poprzedniego. Będzie to przeznaczone na krajowe przewozy kolejowe, infrastrukturę drogową, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego.

    Jeszcze chciałabym, już króciutko, powiedzieć o kwocie, która w budżecie została zarezerwowana na przejścia graniczne, jest to 165 269 tys. Tutaj także możemy odnaleźć województwo lubelskie (Oklaski), 104 381 tys. zł na rozbudowę drogowych przejść granicznych w Drohobyczu, Dorohusku i Zosinie. Z tej kwoty ogólnej pieniądze dostaną także województwa podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i dolnośląskie. Chciałabym jednak powtórzyć, że województwo lubelskie dostanie 104 381 tys. zł. Dziękuję serdecznie za uwagę. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.


527 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy