Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3975 i 3991).


Poseł Sprawozdawca Alicja Olechowska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Komisja Gospodarki w dniu 8 października 2015 r. rozpatrzyła uchwałę Senatu podjętą w dniu 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

    Senat zaproponował 10 poprawek. Uchwała Senatu z dnia 1 października została sformułowana tak, że przedstawiono 10 poprawek, z czego poprawka 1. dotyczy art. 1 pkt 2. Senat proponuje, by zostały skreślone wyrazy ˝za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w transakcjach handlowych˝. Ze względu na powielenie definicji występujących w art. 7 ust. 1 oraz w art. 8 ust. 1 Komisja Gospodarki postanowiła tę poprawkę przyjąć.

    Poprawka 2. dotyczy Kodeksu cywilnego, chodzi o rozróżnienie w art. 359 § 2 oraz art. 481 § 2 odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Z art. 3 ust. 3 lit. b wdrażanej dyrektywy 2011/7/UE wynika, iż art. 6 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powinien stanowić o prawie wierzyciela do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Mając to na uwadze, Komisja Gospodarki postanowiła przyjąć poprawkę 2.

    Jeśli chodzi o poprawki 3. i 5., to wynikają one z art. 6 omówionego w związku z poprawką 1. i są konsekwencją poprawki 2. Komisja Gospodarki postanowiła przyjąć poprawkę 3. i poprawkę 5.

    Poprawka 4. dotyczy interpretacji przysłówka ˝wyraźnie˝, który według uchwały Senatu należy zastąpić wyrazem ˝jednoznacznie˝. Interpretacja sformułowania ˝wyłącznie jednoznacznie˝ ma swoje odzwierciedlenie w ustawach dotyczących prawa autorskiego oraz prawa morskiego, a także w Kodeksie postępowania cywilnego. W związku z tym jest uzasadnione, żeby interpretować przysłówek ˝wyraźnie˝ jako ˝wyłącznie jednoznacznie˝. Co za tym idzie, poprawkę 4. związaną z tym przysłówkiem komisja proponuje odrzucić.

    Poprawka 6. dotyczy stron, które nie mogą ustalić daty doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Właściwie w tej poprawce zarówno Senat, jak i Sejm mają podobne zdanie, bo faktycznie to strony muszą porozumieć się, w jaki sposób ustalą datę doręczenia tych faktur czy rachunków potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. W związku z tym Komisja Gospodarki jest za przyjęciem tej poprawki.

    Poprawka 7. dotyczy przypadku, w którym wierzyciel dochodzi łącznie więcej niż jednej części świadczenia pieniężnego i przysługuje mu uprawnienie do jednej kwoty, tą kwotą jest kwota 40 euro, do każdej części wielokrotności związanej z wystąpieniem o część świadczenia. Komisja Gospodarki była za tym, żeby wystąpienie w takich sprawach dotyczyło podejścia łącznego i żeby nie było rozdrabniania na poszczególne pozwy dotyczące dochodzenia świadczeń. Natomiast równowartość kwoty 40 euro mogłaby być powielana, jeśli chodzi każdą część świadczenia pieniężnego.

    Poprawka 9. dotyczy udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaką wartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego należy przyjąć, ustalając wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w odniesieniu do odsetek należnych za okresy: 1 stycznia - 30 czerwca oraz 1 lipca - 31 grudnia, mając na względzie, iż w ciągu roku stopa ta może się zmienić. W związku z tym przepis ten powinien przesądzać, jaką stopę referencyjną należy stosować do ustalania wysokości odsetek należnych za wskazane wyżej okresy, a nie określać, do kiedy będzie się stosowało stopę referencyjną z dnia 1 stycznia i z dnia 1 lipca. Poprawka 9. ma na względzie przedmiot ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nie chodzi o zasady - okres ważności - stosowania stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, ale o określenie sposobu ustalenia wysokości przysługujących wierzycielowi odsetek ustawowych. Co za tym idzie, Komisja Gospodarki przyjęła poprawkę 9.

    Natomiast poprawkę 10. Komisja Gospodarki proponuje odrzucić, bo propozycja Senatu właściwie dotyczy pewnego rodzaju zawężenia, a nie sposobu naliczania tych odsetek.

    Komisja Gospodarki prosi o przyjęcie wymienionych poprawek według referencji Komisji Gospodarki. Dziękuję bardzo.Poseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw


86 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy