Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3970 i 3993).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odnosząc się do uchwały Senatu zawartej w druku nr 3970 w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedstawiam stanowisko w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

    Senat poprzez swoje poprawki przywraca wielu przepisom ustawy treść, która zawarta była w projekcie, a które to przepisy zostały zmienione w trakcie prac w Wysokiej Izbie, ponadto uściśla inne przepisy, tak aby ujednolicić obowiązki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie zawiadamiania o wkładach znajdujących się na rachunkach osób, które zostały upoważnione przez właścicieli tych rachunków do dysponowania środkami na wypadek ich śmierci. Jednocześnie poprawkami Senatu wprowadza się na nowo rozwiązania dotyczące tego, że banki i SKOK-i będą obowiązane zawiadamiać gminę po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, a nie w przypadku jego śmierci, o której bank nie musi wiedzieć. Podstawą zawiadomienia gminy będzie data powzięcia informacji o śmierci, a nie data śmierci. Popieramy stanowisko Senatu.

    Poprawki Senatu 2. i 13. prowadzą do tego, aby środki zgromadzone na rachunku, którego umowa wygasła z przyczyn śmierci czy bezczynności posiadacza rachunku, do czasu wypłaty uprawnionym były waloryzowane w celu zabezpieczenia ich przed utratą wartości, natomiast odsetki, jak rozumiem, będą liczone tylko za okres trwania umowy.

    Stworzenie centralnej informacji, obowiązek banku udzielania zbiorczych informacji o umowach posiadacza rachunków bankowych, a nie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest słuszny, jak też słuszne jest wprowadzenie obowiązku przekazania gminie informacji o rachunkach, których umowy wygasły. Popieramy wszystkie poprawki Senatu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


104 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy