Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 3954, 3955, 3956, 3957, 3958 i 3982).


Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu Prezydium Sejmu przedstawić kandydatury pana prof. Romana Hausera oraz pana prof. Bronisława Sitka na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. (Gwar na sali)

    Zacznę od pana prof. Romana Hausera, który urodził się 8 października 1949 r. w Poznaniu i jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1979 r., a stopień doktora habilitowanego - w 1988 r. Od 1995 r. do 2007 r. był kierownikiem katedry postępowania administracyjnego. W latach 1990-1992 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, a od 2010 r. jest zatrudniony na tejże uczelni w charakterze profesora zwyczajnego.

    W początkowym okresie pracy naukowo-badawczej kandydat zajmował się problematyką dotyczącą materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego zainteresowania badawcze skierował na problematykę procedur administracyjnych i postępowania sądowoadministracyjnego. Jest współautorem założeń teoretycznych i współtwórcą reformy sądownictwa administracyjnego wprowadzającej dwuinstancyjny model postępowania administracyjnego w Polsce. Za wybitne zasługi dla sądownictwa administracyjnego oraz za osiągnięcia w pracy naukowej w 2004 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk prawnych oraz za szczególny wkład w kształtowanie ładu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej przez budowanie niezależności, prestiżu i pozycji sądownictwa administracyjnego w 2014 r. został uhonorowany przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tytułem doktora honoris causa.

    Kandydat pełnił rozliczne funkcje publiczne, pracował m.in.: od 1991 r. jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; od 1992 r. do 2004 r. i od 2010 r. jako prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; od 1992 r. do 2004 r. i od 2010 r. jako członek Krajowej Rady Sądownictwa; przez dwie kadencje jako członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; od 1992 r. jako członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; w latach 2006-2010 jako wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; od 1 stycznia 2013 r. jako członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zaś od 6 maja 2014 r. jest przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

    Pan prof. dr Roman Hauser jest autorem kilkuset opracowań naukowych, licznych monografii, komentarzy, podręczników, artykułów i recenzji, których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego, materialnego i postępowania administracyjnego.

    Jak widać z przedstawionego powyżej bardzo bogatego życiorysu, pełnego istotnych osiągnięć zarówno na niwie naukowej, jak i pracy publicznej, pan prof. dr Roman Hauser posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. (Gwar na sali)

    Marszałek:

    Bardzo przepraszam, panie pośle.

    Bardzo państwa proszę o odrobinę ciszy na sali, bo naprawdę bardzo trudno panu posłowi przedstawiać kandydatury. Bardzo proszę o ciszę.

    Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Przejdę teraz do przedstawienia drugiej kandydatury - pana prof. Bronisława Sitka.

    Pan prof. Bronisław Sitek urodził się w 1958 r. w Inowrocławiu. Od 2013 r. jest prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Studia prawnicze ukończył w 1989 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie zgłębiał wiedzę na uniwersytetach zagranicznych, m.in. na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie czy uniwersytetach w Bari i Monachium. Prof. Bronisław Sitek był wielokrotnym stypendystą instytucji krajowych i zagranicznych, otrzymał też liczne granty różnych polskich instytucji badawczych. W 1985 r. ukończył studia teologiczne. Prof. Sitek pracował na Wydziale Prawa Uniwersytetów: Szczecińskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w prawie rzymskim, prawie cywilnym i publicznym. Jest twórcą pierwszej w Polsce katedry prawa porównawczego. O jego silnej pozycji w świecie nauki świadczą liczne publikacje, które ukazały się m.in. w wydawnictwie Scholar Cambridge czy też w wydawnictwach naukowych we Włoszech, Niemczech i USA. W dowód uznania za te osiągnięcia środowisko naukowe wybrało go do Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2010-2015.

    Pan prof. Bronisław Sitek posiada doświadczenie w pracy administracyjnej i publicznej. Od 2001 r. nieprzerwanie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2008 r. był dziekanem tegoż wydziału. W latach 2012-2013 był członkiem rady ds. opracowania strategii wymiaru sprawiedliwości do 2020 r. Do tej rady był powołany przez ministra sprawiedliwości. W latach 2010-2012 był członkiem grupy eksperckiej przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji, a w latach 2008-2012 członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niebagatelnym, panie i panowie posłowie, doświadczeniem prof. Bronisława Sitka, które zdobył w pracy w administracji publicznej, jest obecnie pełniona funkcja prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pan Bronisław Sitek jest także zaangażowany w działalność na rzecz lokalnej integracji biznesu, nauki i samorządu. Od 2003 r. jest radcą prawnym. Do 2013 r. prowadził kancelarię prawną. Ponadto w latach 2010-2013 był wiceprzewodniczącym rady Euro-Centrum w Katowicach, największego w Polsce parku naukowo-technologicznego. Organizował liczne konferencje międzynarodowe dotyczące prawa cywilnego i publicznego z perspektywy prawnoporównawczej, z perspektywy prawa porównawczego. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany, w tym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie zawodowe sprawiają, iż prof. dr hab. Bronisław Sitek jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Obaj kandydaci, których miałem zaszczyt przedstawić, zgłoszeni przez Prezydium Sejmu uzyskali pozytywną opinię Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego


173 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyJubileusz XX-lecia Stowarzyszenia do spraw Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka
Podczas jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia do spraw Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Zaduszki Witosowe
W Wierzchosławicach odbyły się „Zaduszki Witosowe” – spotkanie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, Rzym 19-21.04.2015 oraz złożenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Szanowni Strażacy
Szanowni Strażacy, Istotę strażackiego działania w pełni oddaje motto: „Służyć Bogu na...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy