Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 3954, 3955, 3956, 3957, 3958 i 3982).


Poseł Elżbieta Radziszewska:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Prezydium Sejmu przedstawić uzasadnienie kandydatur dwóch panów profesorów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

    Pierwszym z panów jest pan dr hab. Krzysztof Ślebzak urodzony 12 stycznia 1975 r. w Szczecinie - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, specjalista w zakresie prawa pracy, prawa socjalnego, polityki społecznej oraz prawa Unii Europejskiej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pan dr hab. Krzysztof Ślebzak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Za pracę magisterską otrzymał nagrodę w konkursie im. J. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie. Z kolei na uniwersytecie Viadrina uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa niemieckiego.

    W swojej działalności naukowej podejmował zagadnienia ważne społecznie zarówno z punktu widzenia praw obywateli, jak i obowiązków państwa, finansów publicznych. Jednym z głównych przedmiotów zainteresowań była problematyka dotycząca zabezpieczenia społecznego pracowników. Pracę doktorską poświęcił wprowadzonemu w 1999 r. nowemu systemowi emerytalnemu. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Z kolei w rozprawie habilitacyjnej podjął próbę odpowiedzi na pytanie o obowiązywanie i normatywną treść zasady ochrony praw nabytych w zakresie odnoszącym się do uprawnień emerytalnych wynikających z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych pracowników. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w roku 2010, a za monografię habilitacyjną otrzymał nagrody.

    W 2013 r. został zatrudniony w Uniwersytecie Adama Mickiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego i od 1 października ubiegłego roku kieruje Zakładem Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji tego uniwersytetu.

    Zagadnieniom zmian prawa oraz rozstrzygnięć intertemporalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i prawa pracy pan prof. Ślebzak poświęcał uwagę w licznych opracowaniach naukowych. Przygotowywał również opinie prawne na rzecz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Krajowej Rady Sądownictwa oraz rzecznika praw obywatelskich. Dwukrotnie został powołany przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego jako biegły w sprawach rozpoznawanych przez trybunał. Jest specjalistą z zakresu europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej, w tym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. W tej dziedzinie, jak również w szerszym aspekcie dotyczącym prawa ubezpieczeń społecznych, prof. Ślebzak jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów sądów powszechnych.

    Niezależnie od wskazanej wyżej działalności naukowej na uwagę zasługuje doświadczenie zawodowe pana prof. Ślebzaka. (Gwar na sali) W 2004 r. rozpoczął pracę w Sądzie Najwyższym, początkowo jako asystent sędziego, a później jako asystent specjalista - członek Biura Studiów i Analiz SN. W 2006 r. został powołany przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na stanowisko dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W ramach pełnionych obowiązków kieruje biurem, które wykonuje zadania związane z pełnieniem przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy funkcji w zakresie sprawowania pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. (Gwar na sali) W Biurze Studiów i Analiz pan profesor kieruje również pracami związanymi z przygotowaniem opracowań naukowych.

    Pan prof. Krzysztof Ślebzak jest osobą doskonale przygotowaną do piastowania stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W toku swojej działalności zawodowej i społecznej kandydat udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swojego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełniania przez niego obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

    Kolejny kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego to pan prof. dr hab. Andrzej Jakubecki. Urodził się 22 lutego 1958 r. w Przemyślu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1980-1982 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w roku 1989, w 2001 r. - stopień doktora habilitowanego, w 2003 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 2013 r. - profesora nauk prawnych.

    Pracę w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczął w październiku 1980 r. W latach 1980-1983 pracował w Katedrze Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego, a następnie w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na stanowisku asystenta i starszego asystenta, od października 1989 r. do 2003 r. na stanowisku adiunkta, a od 1 lipca 2003 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1 października 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jako asystent odbył staż naukowy w Uniwersytecie Warszawskim, a jako adiunkt - w Universit? degli Studi w Mediolanie w ramach stypendium Tempus.

    Przedmiotem badań naukowych prof. Andrzeja Jakubeckiego są głównie dwie płaszczyzny badawcze, a mianowicie postępowanie cywilne oraz prawo upadłościowe. Dodatkowo zajmuje się on zagadnieniami prawa handlowego. Dorobek naukowy pana profesora obejmuje ponad 100 pozycji, w tym pięć monografii, cztery komentarze, a ponadto rozprawy, artykuły, glosy i inne opracowania. W swoim dorobku pan profesor ma również publikacje w języku angielskim oraz redakcje naukowe. (Gwar na sali)

    Już trzecią kadencję, od 2002 r., jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jako jej członek bierze udział w pracach licznych zespołów przygotowujących projekty nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Prawa upadłościowego i naprawczego i innych. Obecnie jest przewodniczącym jednego z zespołów przygotowujących projekt nowego Kodeksu postępowania cywilnego.

    Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ponadto jako wykładowca regularnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy i syndyków. Prowadzi też zajęcia z aplikantami adwokackimi i radcowskimi.

    Funkcje pełnione przez pana profesora oraz inne pola aktywności. Od 2002 r. jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS ds. współpracy z zagranicą. W latach 2005-2008 był członkiem Senatu UMCS. Był i nadal jest członkiem komisji senackich, a także członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej UMCS. Był także członkiem komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

    W związku z powyższym prof. Andrzej Jakubecki jest osobą doskonale przygotowaną do zajmowania stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat w toku swej działalności zawodowej i społecznej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej i nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełniania przez niego obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym nadmienić, że obydwaj panowie uzyskali pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Elżbieta Radziszewska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego


286 wyświetleń

Zobacz także: