Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2014˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 3482) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3731).


Poseł Czesław Czechyra:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec ˝Sprawozdania z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2014˝ oraz harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i 2015, druk sejmowy nr 3482.

    Głównymi celami programu są: po pierwsze, dążenie do osiągnięcia europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, m.in. poprzez przeprowadzanie badań przesiewowych dobrej jakości; po drugie, tworzenie warunków do praktycznego wykorzystania postępu wiedzy onkologicznej o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, m.in. poprzez realizację programów szkoleń lekarzy specjalistów; po trzecie, stworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania chorób nowotworowych na terenie kraju oraz w poszczególnych regionach.

    W ramach narodowego programu realizowanych było 10 głównych zadań, z których na szczególną uwagę zasługują programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz programy inwestycyjne związane z zakupami aparatury do diagnostyki i leczenia. Środki finansowe zaplanowane na realizację programu w 2014 r. wyniosły 250 mln zł, z czego 160 mln zł przeznaczono na środki majątkowe, natomiast 90 mln to były środki na zadania bieżące. Na profilaktykę przeznaczono ponad 56 mln zł z budżetu ministra zdrowia oprócz wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na ten cel. Tylko na badania profilaktyczne dotyczące raka piersi NFZ przeznaczył ponad 98 mln zł, natomiast na badania profilaktyczne dotyczące raka szyjki macicy - ponad 28 mln zł.

    W ramach prewencji pierwotnej najważniejsza jest stała edukacja społeczeństwa poprzez popularyzację postaw prozdrowotnych, głównie poprzez prowadzenie systematycznej kampanii edukacyjnej mającej na celu popularyzację wiedzy na temat profilaktyki nowotworów i promowania zdrowego stylu życia.

    Dużym problemem jest niechęć społeczeństwa do wykonywania badań profilaktycznych. W przypadku profilaktyki raka szyjki macicy zgłaszalność wyniosła w 2014 r. ok. 44%. Co prawda jest to pewien wzrost w stosunku do lat poprzednich, ale nie jest to stan zadowalający. Natomiast zgłaszalność na badania mammograficzne wyniosła ponad 48%, co też nie jest zadowalające. Jest to o wiele za mało. Rak piersi jest najczęstszą przyczyną zgonu wśród kobiet między 40. a 60. rokiem życia.

    W ramach programu podejmowane są również działania na rzecz poprawy wyników leczenia dzieci, u których wykryto nowotwór, poprzez zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zmniejszenie toksyczności i niepożądanych późnych następstw leczenia oraz zwiększenie precyzji klasyfikacji pacjentów do grup ryzyka. Konieczne jest również prowadzenie baz danych obejmujących wszystkie dzieci leczone z powodu nowotworów układu krwiotwórczego, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, guzów litych i chłoniaków. Podkreślić należy, że dzięki zakupom endoprotez dla dzieci niepełnosprawnych z powodu nowotworów kości znacznej poprawie uległa jakość życia tych pacjentów.

    Rak płuca to najczęściej występujący w Polsce nowotwór złośliwy u mężczyzn. U kobiet zajmuje drugie miejsce. Jest jednak najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Działania podejmowane w ramach programu mają na celu poprawę skuteczności leczenia operacyjnego oraz skojarzonego poprzez bardziej precyzyjny dobór chorych do operacji, radykalizację procedur operacyjnych oraz częstsze stosowanie leczenia skojarzonego. W tym celu realizowane są działania mające na względzie doposażenie ośrodków torakochirurgicznych.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Pani minister dokładnie zdała sprawozdanie z realizacji tego programu, tak samo jak sprawozdawca pani poseł Dąbrowska, zatem ja będę już zmierzał ku końcowi. Nie sposób wymienić wszystkich aspektów związanych z szerzeniem się chorób nowotworowych, dlatego chyba warto kontynuować program, stale dążyć do zwiększania świadomości zagrożenia chorobami nowotworowymi wśród ogółu społeczeństwa i jednocześnie przypominać o możliwych działaniach profilaktycznych, dążeniu do jak najwcześniejszego diagnozowania i leczenia.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska opowiada się za przyjęciem sprawozdania zawartego w druku nr 3482. Dziękuję bardzo.Poseł Czesław Czechyra - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji


145 wyświetleń

Zobacz także: