Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝ (druk nr 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 3471).


Poseł Monika Wielichowska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko wobec przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝.

    Wprowadzając państwa w szczegóły, należy powiedzieć na wstępie o trendach. Rok 2014 to kolejny rok, który przyniósł poprawę bezpieczeństwa. Wszelkie dane i analizy odnoszące się do całego kraju wskazują na spadek liczby ofiar wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Jednak pomimo pozytywnych trendów i utrzymującej się od kilku lat poprawy bezpieczeństwa poziom zagrożenia na drogach w Polsce jest nadal znacznie wyższy niż wynosi średnia europejska. W 2014 r. na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż w roku wcześniejszym, natomiast o 1514 osób mniej zostało rannych w wypadkach.

    W rankingu bezpieczeństwa na drogach europejskich, który został opracowany przez Komisję Europejską w pierwszym kwartale tego roku, Polska awansowała o 3 pozycje w stosunku do lat poprzednich. Został także osiągnięty większy niż wynosi średnia europejska spadek liczby ofiar wypadków na drogach. Wynosi prawie 3%. Natomiast w całej Unii Europejskiej spadek wyniósł 1%.

    Sukcesywna poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach była możliwa przede wszystkim dzięki rozbudowie oraz modernizacji istniejącej sieci drogowej w ciągu kilku ostatnich lat. Przyczyniły się do tego także działania Policji i Inspekcji Transportu Drogowego, ale także kampanie społeczne oraz projekty informacyjno-edukacyjne. W ostatnich latach został także usprawniony system ratownictwa oraz opieki powypadkowej. Wszystkie działania, które są podejmowane, są zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej zawartymi w ˝IV Europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego˝, a także kierunkami działań, które zostały wskazane w planie globalnym na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2001-2020 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kolejny, drugi rok wdrażania ˝Narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013-2020˝ wskazuje, że cele ilościowe, które są wyznaczone w dokumencie, to nadal bardzo duże wyzwanie. Ich realizacja będzie wymagać znacznego zintensyfikowania podejmowanych działań. W proces ten muszą mocno zaangażować się wszystkie szczeble administracji rządowej, ale również administracja samorządowa. Z pewnością priorytetem winny stać się wszelkie działania, które warunkować będą dalsze usprawnienie systemu zarządzania instytucjonalnego.

    W dokumencie zawarto szczegółowe dane dotyczące rodzajów wypadków, liczby ofiar śmiertelnych, ofiar, sprawców wypadków, pojazdów uczestniczących w wypadkach, a także dane dotyczące pogody, nawierzchni, miejsc i kategorii dróg. Polecam państwu lekturę tego dokumentu.

    Warto nadmienić, że rok 2014 to rok kończenia inwestycji z mijającej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i wchodzenie w nową perspektywę na lata 2014-2020. Ponad 32 mld euro zostaną wykorzystane na dalszy rozwój infrastruktury w ramach programu ˝Infrastruktura i środowisko˝. Środki programu zostaną przeznaczone na modernizację i budowę dróg krajowych, sieci TEN-T oraz budowę obwodnic. Środki przeznaczone na transport także zostały uwzględnione w 16 programach regionalnych realizowanych w ramach nowej perspektywy.

    W przedmowie przewodnicząca Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego minister Maria Wasiak odniosła się do przyszłości, ponieważ przed Polską stoi ważne i bardzo trudne zadanie podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach do średniego poziomu notowanego w innych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli skorzystamy z doświadczeń krajów, które mają najlepsze wyniki w kwestii bezpieczeństwa na drogach, może się to udać. Wymierne efekty można będzie uzyskać poprzez kontynuację już podjętych działań, przez połączenie dynamicznego rozwoju infrastruktury drogowej z działaniami, które są podejmowane równolegle w pozostałych obszarach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem ruchu drogowego, choćby przez podnoszenie świadomości wszystkich użytkowników dróg, egzekucję obowiązującego prawa drogowego czy też dalsze doposażanie systemu ratownictwa.

    Wobec powyższego klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem dokumentu ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


118 wyświetleń