Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska:

    Dziękuję bardzo.

    W zasadzie moje pytanie jest bardzo krótkie. Panie ministrze, niektórzy nauczyciele chcą odejść z pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jakie kryteria muszą być spełnione, żeby nauczyciel miał prawo do emerytury pomostowej lub świadczenia pomostowego? Czy nauczyciele często korzystają z tej możliwości?


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Właściwie to pytanie powinno być skierowane do ministra pracy, jako że minister edukacji nie zajmuje się kwestią ubezpieczeń społecznych, a zarówno emerytury pomostowe, jak i świadczenia kompensacyjne są finansowane ze środków, które są w gestii ministra pracy. Minister edukacji interesuje się jednak losem nauczycieli, postaram się więc odpowiedzieć pani poseł według mojej najlepszej wiedzy.

    Reforma systemu ubezpieczeń społecznych zakłada stopniową likwidację możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Taki był zamysł i do tej pory nic się w tym zakresie nie zmieniło. Są zapowiadane różnego rodzaju zmiany ustawy, ale de facto obowiązuje prawo, które zostało uchwalone kilka lat temu. Uzupełnieniem ww. reformy jest system emerytur pomostowych, wprowadzony ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r., przeznaczony dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w zamian za uprawnienie do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

    Zgodnie z przyjętymi w trakcie prac nad ustawą rozwiązaniami prawo do emerytury pomostowej przysługuje nauczycielowi, który wykonuje pracę o szczególnym charakterze oraz spełnia łącznie warunki określone w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, tj.: urodził się po 31 grudnia 1948 r.; ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy; nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

    Należy podkreślić, że pracodawca w załączniku nr 2 do ustawy - to jest taka tabela - określił prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, które uprawniają pracowników do uzyskania emerytury pomostowej. To nie obejmuje wszystkich nauczycieli. Zgodnie z tabelą z ww. świadczenia mogą skorzystać nauczyciele zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

    Dodatkowym elementem systemu emerytur pomostowych są nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które również są finansowane z rezerwy, która znajduje się w gestii ministra pracy. Na mocy art. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych nabyli nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach - a więc jest to większa grupa nauczycieli - szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - tak jak poprzednio - w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających naukę dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim.

    Intencją prawodawców ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie było objęcie zakresem podmiotowym ustawy nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach systemu oświaty. W trakcie prac nad ustawą wzięto pod uwagę opinie przygotowane przez Biuro Analiz Sejmowych, w których analizowano charakter prawny nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, nadto rozstrzygnięć powszechnego systemu emerytalnego, w szczególności jeśli chodzi o system emerytur pomostowych. Zauważono, że celem ustawy o emeryturach pomostowych nie było generalne kwalifikowanie nauczycieli do emerytur pomostowych, w związku z czym system świadczeń kompensacyjnych jako system uzupełniający nie powinien być także kształtowany w sposób generalny. Ponadto rozszerzenie zakresu podmiotowego byłoby sprzeczne z założeniami obowiązującego w naszym kraju systemu emerytalnego, którego celem jest m.in. stopniowe wygaszanie przywileju wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nie wiemy, jakie parlament, już przyszły parlament, podejmie decyzje. Wiemy, że są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy w tym zakresie. Wiemy, że niektóre grupy nauczycieli również domagają się objęcia emeryturami pomostowymi czy świadczeniami kompensacyjnymi. Na dzień dzisiejszy mamy takie status quo, jakie mamy. Przedstawiłem pani poseł te informacje zgodnie z moją najlepszą wiedzą.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Dorota Rutkowska:

    Właśnie moje pytanie miało dotyczyć tego, o czym już pan minister powiedział. Chciałam zapytać o te niektóre grupy nauczycieli, którzy nie mają uprawnień do kompensówek.

    Z pana wypowiedzi wynika, że w tej chwili nie są prowadzane jakiekolwiek dyskusje czy prace nad tym, żeby wszystkim nauczycielom dać takie uprawnienia. Pytamy o to dlatego, że dość często do naszych biur poselskich przychodzą z takimi pytaniami nauczyciele. Również w czasie spotkań, które organizujemy w terenie, padają właśnie te pytania. Dziękuję bardzo.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki:

    Pani poseł, powiem tak, również mamy takie informacje, chociażby od związków zawodowych. Jeszcze raz mówię, że minister edukacji nie jest ministrem, który może podjąć chociażby inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie. My tylko opiniujemy określone tutaj działania. Tendencja jest taka - taki był zamysł przy głosowaniach nad zmianą systemu emerytalnego - żeby nie rozszerzać grupy osób uprzywilejowanych, tylko próbować objąć wszystkich podobnymi zasadami.

    Minister pracy i minister edukacji mają świadomość, że jest grupa nauczycieli, którzy pracują w szczególnie trudnych warunkach, chociażby ci, których tutaj wymieniłem, pracujący w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapii czy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Praca w tych ośrodkach na pewno troszkę się różni od pracy nauczyciela, który pracuje w warunkach szkolnych. A więc mają oni pewne przywileje. Wiem skądinąd, że odbyła się dyskusja na temat nauczycieli, którzy pracują w warsztatach szkolnych. Ta grupa nauczycieli cały czas domaga się objęcia jej tymi świadczeniami. Z tego, co wiem, nie toczą się prace nad tym, bo one muszą być poprzedzone badaniami instytucji rynku pracy, Państwowej Inspekcji Pracy i wielu innych instytucji, które przyglądają się każdemu stanowisku.

    Dodam, bo udało mi się uzyskać od ZUS-u pewne informacje, że te świadczenia kompensacyjne mają charakter wygasający, a ostatnimi uprawnionymi do otrzymywania ich będą nauczyciele, którzy w latach 2031-2032 ukończą 59 lat - w przypadku kobiet - i 64 lata - w przypadku mężczyzn. Jako ciekawostkę podam, że w pierwszym półroczu 2015 r. świadczenie było pobierane przez 3517 osób, a jego przeciętna wysokość wynosiła 1963 zł. W sumie to nie są małe świadczenia. Uważam, że w okresie przejściowym system, który obecnie funkcjonuje, spełnia swoją rolę. Jaki będzie system ubezpieczeń społecznych w przyszłości, czy te kryteria będą złagodzone, czy też nie? Myślę, że zdecyduje o tym następny parlament (Dzwonek) i rząd. Dziękuję bardzo.Elżbieta Królikowska Kińska i Dorota Rutkowska - pytanie z 8 października 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Elżbieta Królikowska-Kińska i Dorota Rutkowska - PO w sprawie emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli


401 wyświetleńZobacz także:

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy