Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ogromny niepokój związków zawodowych działających w górnictwie węgla brunatnego budzi polityka energetyczna obecnego rządu w obszarze węgla brunatnego. Przedstawiciele strony społecznej, przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego uważają, że dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, tj. ˝Polityka energetyczna Polski do 2050 roku˝, w tej części dotyczącej branży, jest szkodliwy.

    Strona społeczna uważa, że: po pierwsze, posiadanie przez Polskę złóż węgla brunatnego powinno być ważnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski; po drugie, strona rządowa w trybie pilnym powinna przedstawić zainteresowanym osobom wykaz złóż o tzw. strategicznym znaczeniu w okresie długo- i krótkoterminowym, mam na myśli także złoża w zagłębiu konińsko-turkowskim; po trzecie, należy zwiększyć dotacje państwowe celem wprowadzenia nowych technologii powodujących sukcesywne obniżanie emisji związków chemicznych i oczywiście CO2; po czwarte, należy kontynuować i podejmować wszelkie działania, których celem byłoby przedłużenie pracy Elektrowni Adamów.

    Nie ma też zgody strony społecznej - a także nie ma zrozumienia samorządowców w tym zakresie - na dyskryminacyjną politykę w zakresie pomocy publicznej dla różnych branż związanych z wydobyciem węgla. Ostatnio wysoki parlament pominął stawkę preferencyjną VAT na energię elektryczną otrzymywaną z węgla brunatnego. Odpowiedź ministra finansów w tej sprawie jest iluzoryczna, mówi on w ten sposób: Skoro Grupa Kapitałowa ZE PAK ma dobry wynik, to nie zastosujemy tam tej preferencyjnej stawki podatku VAT. To jest wyjątkowo nieodpowiedzialna polityka wobec tej branży, a także jeśli chodzi o szanse rozwojowe regionu konińskiego.

    Dlatego też chciałbym zapytać stronę rządową: Po pierwsze, jak mają się rozmowy dotyczące przedłużenia funkcjonowania Elektrowni Adamów? Po drugie, czy zostaną podjęte działania i programy rządowe wzmacniające (Dzwonek) programy i nowoczesne technologie, których celem jest obniżenie emisji CO2? I po trzecie, dlaczego nie zastosowano równych instrumentów wsparcia publicznego, czyli preferencyjnej stawki VAT, jeśli chodzi o wydobycie węgla brunatnego? Dziękuję.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem. Ta polityka energetyczna nie jest szkodliwa. Projekt dokumentu ˝Polityka energetyczna Polski do 2050 r.˝ określa strategię państwa w sektorze energetyki, stanowiącym istotną gałąź gospodarki i mającym zasadnicze znaczenie dla rozwoju kraju.

    W dokumencie przyjęto, że polityka energetyczna Polski będzie realizowana według tzw. scenariusza zrównoważonego, który przewiduje, że w 2050 r. bilans energetyczny Polski będzie zbliżony do tego, który ukształtuje się do 2035 r. Zakłada się zachowanie znaczącej - choć ograniczonej w stosunku do stanu obecnego - roli węgla i ropy, umiarkowany wzrost znaczenia gazu ziemnego oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Węgiel kamienny i węgiel brunatny, jak wielokrotnie podkreślano, pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki. Gaz ziemny pozostanie paliwem wykorzystywanym przez przemysł oraz w elektroenergetyce jako moc szczytowa i zapewniająca moc rezerwową dla OZE.

    W dokumencie ˝Polska polityka energetyczna do 2050 r.˝ wskazano możliwy spadek opłacalności jednostek wykorzystujących węgiel brunatny ze względu na rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. Wzrost cen w ramach ETS-u będzie w największym stopniu oddziaływał właśnie na energetykę opartą na węglu brunatnym i zmniejszał jej opłacalność. To jest fakt i temu zaprzeczyć nie możemy. Należy również podkreślić, że jest to wynik prognoz wykonywanych przy określonych założeniach, a nie strategia rządu, i nie nastąpi to z dnia na dzień. Ponadto nie przewiduje się zupełnego wycofania tych źródeł z bilansu energetycznego, a nawet przewiduje się konieczność zastąpienia istniejących jednostek. Dlatego wykorzystanie nowych złóż węgla brunatnego zostało wpisane do projektu polityki energetycznej do 2050 r.

    Kluczowe w tym zakresie jest zapewnienie dostępu do złóż i uruchomienie nowych odkrywek. Większość eksploatowanych dzisiaj złóż węgla brunatnego zacznie się wyczerpywać po 2022 r. Uwzględniając długi cykl inwestycji górniczych związany z budową kopalni odkrywkowej, w celu zapewnienia dostaw węgla brunatnego po 2020 r. należy już dzisiaj podjąć niezbędne prace i rozmowy. Takie rozmowy i prace są prowadzone.

    Szanowni Państwo! W dniu 18 września minął termin zgłaszania uwag w konsultacjach społecznych i międzyresortowych dotyczących omawianego projektu polityki energetycznej. Łącznie zostało zgłoszonych kilkaset uwag. Wszystkie one są przez nas wnikliwie analizowane. Jeżeli chodzi o branżę, o którą pytał pan poseł - oczywiście dotyczy to wszystkich branż energetycznych - o branżę węgla brunatnego, to chciałabym podkreślić, iż prognozy są tylko wariantami analitycznymi obrazującymi trendy, jakie mogą zachodzić w sektorze energetycznym przy wystąpieniu określonych warunków. Nie są one traktowane przez rząd jako wartości docelowe, ponieważ taki dokument może być tylko analizą, projekcją, a nie może zawierać konkretnych kwot. To jest prognoza do 2050 r. Projekt ˝PEP 2050˝ wskazuje wyzwania, jakie stoją przed branżą węgla brunatnego. Chodzi o kwestię akceptacji społecznej, o której wszyscy wiemy, bo czytamy doniesienia odnośnie do protestów społecznych dotyczących nowych odkrywek, i to też jest faktem, oraz wzrastającego obciążenia wynikającego z rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

    Pragnę pana poinformować, że zarówno we wrześniu, jak i wczoraj odbyły się spotkania zespołu trójstronnego do spraw węgla brunatnego, w którego skład wchodzą pracodawcy, związkowcy i strona rządowa. Uwagi zgłaszane przez stronę związkową zostały uwzględnione. Do projektu wprowadzono zapis odnoszący się do ochrony i zagospodarowania złóż Gubin, Legnica i Złoczew. Uważamy, że prace takiego zespołu właśnie w tym momencie są bardzo potrzebne.

    Cóż mogę powiedzieć? W mojej ocenie te postulaty, o których pan mówił, są na posiedzeniach tego zespołu wnikliwie analizowane. Proszę zauważyć, że do 18 września zgłaszane były wszystkie uwagi. Uwagi odnośnie do węgla brunatnego stanowią znaczną ich część i będą uwzględniane.

    Żeby zmieścić się w czasie, chciałabym szybko przejść jeszcze do kwestii Elektrowni Adamów. Polska zabiega w Komisji Europejskiej o wyłączenie stosowania unijnych restrykcji odnośnie do Elektrowni Adamów, dzięki czemu mogłaby pracować dłużej. Wczoraj, jak zapewne państwo wiecie, odbyło się w Brukseli spotkanie, w którym brał udział minister Korolec wraz ze związkami zawodowymi, z pracodawcą. Te rozmowy są obiecujące. Umówiono również następne spotkanie na 26 października odnośnie do możliwości - taka możliwość jest, nasza strona taką możliwość przedstawia - utrzymania i wyczerpania tego źródła do końca.

    Jeszcze tylko krótka informacja. Sam pan stwierdził, że dostał informację od ministra finansów w sprawie.. (Dzwonek)

    Tylko dokończę, jeżeli można.

    ...niewłączenia węgla brunatnego do zwolnień z VAT. Chciałabym tylko podać pewne kwoty, ale wiem, że może niesatysfakcjonujące dla pana posła. Straty Kompanii Węglowej w 2014 r. - 1 mld, Katowickiego Holdingu Węglowego - 467 mln, Jastrzębskiej Spółki Węglowej - 657 mln. To jest specyficzne zwolnienie. W tym samym czasie zwolniliśmy również przemysł energochłonny - mówimy o hutach - całkowicie z akcyzy. Czyli to jest ta największa kwota 20 zł. Tutaj zwolniliśmy tylko tę część węgla kamiennego. Jest to wpisane w dokument ˝Śląsk 2.0˝, jest specyficzna, dedykowana ustawa. W mojej ocenie oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w późniejszym czasie - bo teraz jest w notyfikacji ta część, o której pan mówił, czyli dotycząca zwolnienia - wolą Sejmu takowe zwolnienie rozszerzyć na inne dziedziny. Na razie dziękuję.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Pani minister...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Przepraszam.

    Pani minister, może pani uprzejmie pozostanie tutaj przy mównicy.

    (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Anna Nemś: Zostanę, absolutnie.)

    Proszę bardzo.

    Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Pani Minister! Oczywiście chodzi o preferencyjną stawkę akcyzy, a nie VAT.

    (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Anna Nemś: Akcyzy.)

    Może Ministerstwu Gospodarki jest wszystko jedno.

    (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Anna Nemś: Nie, to ja się przejęzyczyłam. Przepraszam.)

    Nie odpowiedziała pani merytorycznie, dlaczego w sposób systemowy wyłączono z tej pomocy publicznej branżę węgla brunatnego. Tam jest strata, ale czy podmiotowi, który jest zdrowy i funkcjonuje, nie należy się pomoc publiczna? Czy to znaczy, że będziemy kreować politykę państwa w zakresie dostępu do pomocy publicznej w taki sposób, że tym innym podmiotom, które sobie nie radzą, będziemy po prostu pomagać, a tym, które normalnie funkcjonują na zasadach rynkowych, nie będziemy pomagać? To jest również ograniczenie, podkreślam, szans rozwojowych regionu. Tego samorządowcy również nie rozumieją.

    Druga kwestia. Powiedziała pani, że ten dokument rządowy przewiduje zmniejszenie opłacalności produkcji energii opartej na węglu brunatnym ze względu na wysokie koszty związane z CO2, mówiąc w skrócie. (Dzwonek) Dlatego też pytamy, czy będą programy wspomagające nowoczesne technologie, które można zastosować w celu obniżenia kosztów związanych z CO2. Dziękuję.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Anna Nemś:

    Panie Pośle! Poprawka, która została zgłoszona, została przegłosowana wolą posłów na sali sejmowej. Trudno mi dyskutować na ten temat. Mogła być zgłoszona i przegłosowana również poprawka dotycząca węgla brunatnego. Nie mnie dyskutować z wolą Wysokiej Izby. Tyle komentarza w tej kwestii.

    Drugie pytanie było o...

    (Poseł Tadeusz Tomaszewski: O pomoc, jeśli chodzi o nowoczesne technologie ograniczające emisję CO2.)

    Szanowny Panie! Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pod koniec tego roku w Paryżu odbędzie się bardzo ważna konferencja, na której zostaną podjęte wszelkie decyzje, które będą miały wpływ na politykę zarówno energetyczną, jak i dotyczącą CO2. Te wszystkie decyzje będą na pewno wpływały na dalsze wsparcie i dalsze działania rządu. Tyle w tej kwestii. Dziękuję. (Oklaski)Leszek Aleksandrzak, Artur Ostrowski i Tadeusz Tomaszewski - pytanie z 8 października 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Leszek Aleksandrzak, Artur Ostrowski i Tadeusz Tomaszewski - SLD w sprawie dramatycznej sytuacji w górnictwie węgla brunatnego


583 wyświetleńZobacz także:
Leszek Aleksandrzak i Ryszard Zbrzyzny - pytanie z 4 marca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Leszek Aleksandrzak i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Romuald Ajchler, Leszek Aleksandrzak, Zbigniew Rynasiewicz - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Romuald Ajchler i Leszek...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Romuald Ajchler i Leszek Aleksandrzak - pytanie z 11 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Romuald Ajchler i Leszek...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Leszek Aleksandrzak, Tadeusz Tomaszewski, Anna Bańkowska - pytanie z 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Leszek Aleksandrzak,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy