Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Od marca jesteśmy wciąż bombardowani postulatami przedsiębiorców, którzy oczekują rozwiązań dotyczących outsourcingu pracowniczego. Klub PSL składał już pytania w tej sprawie. Odbyły się również spotkania posłów PO i PSL z przedstawicielami ministerstw, w których zakresie kompetencji mieści się odpowiedzialność za urzędy skarbowe i ubezpieczeniowe. Jednak wygląda na to, że niewiele od tamtej pory się zmieniło. W dalszym ciągu jest tak, że to przedsiębiorca jest zmuszany przez urzędy skarbowe do płacenia składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych przez agencje pracownikom, a nie firmy outsourcingowe, niezależnie od tego, czy te firmy zapłaciły składki i zaliczki, czy też nie. Prowadzi to do podwójnego pobierania składek na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Może to doprowadzić do likwidacji kilkuset polskich małych i średnich przedsiębiorstw i kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w tych firmach. Zaistniała sytuacja prowadzi do nierównego traktowania przedsiębiorców korzystających z usług outsourcingu pracowniczego, bowiem kwestionowane są umowy tylko tych przedsiębiorców, którzy zawarli je z jedną z czterech agencji. Te agencje to Centrum Niderlandzkie sp. z o.o., Royal sp. z o.o., International Logistic sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Amerykańsko-Polskie Sac-Met sp. z o.o. Agencje te, uwaga, posiadały certyfikaty państwowe na prowadzenie tej działalności.

    Nasuwa się pytanie: Co do tej pory rząd zrobił w tej sprawie i jakie działania ma zamiar podjąć? Dlaczego do tej pory rząd nie podjął żadnych działań dotyczących nierównego traktowania przedsiębiorców korzystających z usług outsourcingu pracowniczego?


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dorota Podedworna-Tarnowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie! Mam dziś zaszczyt wystąpić w zastępstwie pana ministra Kapicy, który przebywa w delegacji służbowej.

    Odnosząc się do zapytania pana Franciszka Jerzego Stefaniuka i pana Jana Łopaty, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego aktualnego stanu prac nad rozwiązaniem problemu firm poszkodowanych w ramach tzw. outsourcingu pracowniczego, pragnę na wstępie wyraźnie podkreślić, że zarówno organy podatkowe, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzą zintensyfikowane działania wobec nieuczciwych podmiotów, które oferowały obniżenie kosztów zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeniowych poprzez wykorzystanie instytucji outsourcingu pracowniczego. Ministerstwo Finansów ściśle współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu. Działania podjęte w ramach tej współpracy mają na celu ocenę skali i mechanizmu procederu, podjęcie środków zapobiegających nieuczciwym praktykom w stosunku do rzetelnych przedsiębiorców oraz opracowanie planu dalszych działań.

    W toku kontroli podatkowych i postępowań podatkowych naczelnicy urzędów skarbowych dotychczas ujawnili związane z pozornymi czynnościami outsourcingu pracowniczego nieprawidłowości skutkujące dla spółek organizujących ten oszukańczy proceder określeniem zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę ok. 87 mln zł. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w toku prowadzonego śledztwa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów 16 podejrzanym. Czynności procesowe prowadzone są z udziałem 12 podejrzanych, zaś 4 osoby poszukiwane są listami gończymi oraz europejskimi nakazami aresztowania. Ponadto dokonano zabezpieczenia mienia na łączną kwotę ponad 7 mln zł.

    Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki jako finansowy organ dochodzenia w sprawach karnych skarbowych doprowadził do wydania prawomocnego wyroku skazującego jednego z właścicieli firm prowadzących oszukańczy proceder na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat pod warunkiem spłaty zobowiązań podatkowych oraz karę grzywny (60 tys. zł).

    Wysoka Izbo! Odnosząc się natomiast do działań prowadzonych w stosunku do podmiotów, które padły ofiarą oszustów, pragnę poinformować, że dotychczas naczelnicy urzędów skarbowych wskutek prowadzonych działań, tj. kontroli podatkowych i postępowań podatkowych, zweryfikowali spośród ok. szacowanych 320 podmiotów poprawność wywiązywania się z obowiązków podatkowych w stosunku do 189 podmiotów. Największą grupę przedsiębiorców skontrolowano na terenie województwa podkarpackiego, tj. 42 podmioty, mazowieckiego - 25 podmiotów oraz śląskiego - 22 podmioty. W tych 189 podmiotach stwierdzono fakt zawarcia kwestionowanych umów w zakresie outsourcingu pracowniczego dotyczących przejęcia ok. 4300 pracowników. Dotychczas stwierdzono uszczuplenia zobowiązań podatkowych na łączną kwotę ok. 14,5 mln zł.

    Kontrolowani przedsiębiorcy złożyli dotychczas łącznie 20 korekt deklaracji podatkowych. Prowadzonych jest również 16 postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi będących efektem skarg złożonych przez przedsiębiorców na decyzje ostateczne wydane w II instancji przez dyrektorów izb skarbowych. Jedno postępowanie sądowoadministracyjne przed wojewódzkim sądem administracyjnym zostało ono zakończone oddaleniem skargi podatnika, a obecnie sprawa ta zawisła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

    Od momentu zdiagnozowania problemu i skutków podatkowych mogących wystąpić z tego tytułu rekomendowano organom podatkowym zindywidualizowane podejście do każdej rozpatrywanej sprawy w ramach istniejących uregulowań prawnych, łącznie z możliwością zastosowania ulg w spłacie zobowiązań, przede wszystkim z uwagi na społeczne skutki procederu, jak również sytuację przedsiębiorców poszkodowanych przez spółki oszustów oraz podmiotów kooperujących z tymi przedsiębiorcami.

    Wysoka Izbo! Mając powyższe na uwadze, pragnę poinformować, że wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców poszkodowanych w tym procederze, organy podatkowe zwracają uwagę na możliwość ubiegania się przez nich przede wszystkim o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Ponadto do przyjętych i aktualnie realizowanych rozwiązań mających na celu zapobieżenie upadłości przedsiębiorców należy współpraca organów podatkowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w obszarze pomocy w spłacie zobowiązań w ramach wypracowanych wspólnie zasad postępowania i koordynacji w zakresie współpracy pomiędzy naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych a jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podmiotów, które korzystały z oferty spółek zaangażowanych w proceder pozornego outsourcingu pracowniczego. Dotychczas do urzędów skarbowych wpłynęło pięć wniosków w sprawie przyznania ulgi w spłacie przez podatników, w tym w jednym przypadku naczelnik urzędu skarbowego już orzekł o rozłożeniu spłaty zaległości podatkowych na raty, a w jednym przypadku przedsiębiorca wycofał wniosek i uregulował zaległość podatkową.

    Wysoka Izbo! Na zakończenie pragnę uprzejmie poinformować, że główny inspektor pracy w związku z wystąpieniem marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli zmierzających do zdiagnozowania zjawiska omijania lub naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy oraz wpływu stosowania outsourcingu na sytuację przejmowanych pracowników. Diagnoza całego rynku pracy oraz stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie są niezbędne do podjęcia decyzji co do dalszych działań organów administracji podatkowej i ubezpieczeń społecznych (Dzwonek), w tym działań zapobiegających występowaniu tego typu zdarzeń.

    W dniu jutrzejszym w Ministerstwie Gospodarki zaplanowane jest w tym zakresie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Finansów. Serdecznie dziękuję.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Panie marszałku, przepraszam, zanim pan poseł Łopata zada dodatkowe pytanie, ja tylko dopytam.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Proszę bardzo.

    Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Czy resort finansów zatrzyma windykację wobec tych poszkodowanych przedsiębiorstw przez nieuczciwe firmy outsourcingowe, zanim sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona? Na dziś, tak żeby po prostu zatrzymać windykację, żeby nie niszczyć tych przedsiębiorstw.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jan Łopata:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Z przykrością muszę powiedzieć, że nie zadowala nas ta odpowiedź przygotowana przez departament kierowany przez ministra Kapicę i chyba trudno się dziwić. Mieliśmy nadzieję, że będzie odpowiadał bezpośrednio pan minister, bo chciałem też powiedzieć panu ministrowi kilka innych rzeczy na ten temat.

    Otóż chciałbym przypomnieć taką kwestię, kiedy walczyliśmy, walczyłem o funkcjonowanie państwowych Zakładów Tytoniowych w Lublinie i nie musieliśmy w takim tempie wprowadzać wzrastającej akcyzy. Minister, żeby tak powiedzieć, wiedział lepiej i dzisiaj, proszę bardzo, na terenie zakładów tytoniowych króluje deweloper. Jeśli chodzi o przepychanki z celnikami, o ich prawa, o wyrok trybunału, minister wiedział lepiej. Jeśli chodzi o opcje walutowe i skutki dla pojedynczych (Dzwonek) przedsiębiorstw wynikające z opcji, to minister również wiedział lepiej. Akcyza na alkohol - minister wiedział lepiej. Dzisiaj budżet dopiero to odrabia. Ta sytuacja jest bardzo podobna, spotykamy się na posiedzeniach komisji, mamy różnego typu stanowiska, ale minister wie lepiej. Wydawało mi się, że może dzisiaj z trybuny sejmowej te swoje racje by wyłuszczył.

    A tak to przykro mi, że kierownictwo resortu wydelegowało panią minister do odpowiedzi na to pytanie, ale ta odpowiedź napisana w departamencie pana ministra Kapicy nas nie zadowala. Dziękuję bardzo.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dorota Podedworna-Tarnowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Posłowie! To nie jest moja problematyka, tak jak podkreślałam na wstępie, ja występuję w zastępstwie pana ministra Kapicy i tak naprawdę dzisiaj wczytałam się w tę problematykę, dzisiaj wczytałam się w ten temat, ponieważ wcześniej się tym nie zajmowałam, trudno mi więc wypowiadać się na temat szczegółów. Rozumiem, że państwo jesteście niezadowoleni z przygotowanej odpowiedzi.

    Oczywiście zgadzam się z tezą, że jest to zatrważająca sytuacja, która uderza w funkcjonowanie i rozwój polskiej przedsiębiorczości, i w trosce o rozwój tejże przedsiębiorczości, a przede wszystkim jej funkcjonowanie będę osobiście zachęcać pana ministra Kapicę i mój resort, który już wiele zdziałał, do zaangażowania się w sprawy pomocy poszkodowanym polskim przedsiębiorcom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Franciszek Jerzy Stefaniuk i Jan Łopata - pytanie z 8 października 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Franciszek Jerzy Stefaniuk i Jan Łopata - PSL w sprawie nieprawidłowości przy świadczeniu usług tzw. outsourcingu pracowniczego


372 wyświetleńZobacz także:


Jan Łopata i Mieczysław Kasprzak - pytanie z 19 lutego 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Jan Łopata i Mieczysław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jan Łopata - pytanie z 4 marca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Poseł Jan Łopata - PSL w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jan Łopata i Mieczysław Kasprzak - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jan Łopata i Mieczysław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jan Łopata, Mirosław Pawlak, Marek Gos, Henryk Smolarz, Genowefa Tokarska, Krystyna Ozgai Elżbieta Nawrocka - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jan Łopata, Mirosław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jan Łopata - pytanie z 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Poseł Jan Łopata - PSL w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jan Łopata - pytanie z 24 września 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pytania w sprawach bieżących Poseł Jan Łopata - PSL w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy