Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Biurokracja jest problemem, który trawi naszą gospodarkę od dawna. Już przemiany lat 90. wiązały się z hasłem walki z biurokracją, a prawda jest taka, że biurokracja jest i wciąż bardzo się rozrasta, szczególnie w ostatnich latach w każdej dziedzinie pod rządami tej koalicji. Wszyscy, którzy prowadzą na przykład jakieś inwestycje, dobrze wiedzą, jak trudno jest uzyskać zgodę na budowę. Myślę o inwestycjach zarówno prywatnych, jak i samorządowych, które dotykają chociażby obszarów Natura 2000. Byłoby fajnie, gdybyśmy zmniejszali biurokrację, a jednak trzeba to robić w sposób bardzo przemyślany.

    Wpłynął do mnie apel polskich organizacji pozarządowych o ochronę przyrody i krajobrazu zagrożonych zmianami w prawie, który wcześniej wpłynął także do pana ministra. Dotyczy on liberalizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie inwestycji narciarskich. Organizacje te zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z trwających prac nad zmianą rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie liberalizacji prawa odnośnie do infrastruktury narciarskiej, czyli chce się uprzywilejowywać infrastrukturę narciarską. Proponowane zmiany mają na celu m.in. ustalenie kryteriów powierzchniowych i lokalizacyjnych zwalniających inwestycje narciarskie z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a więc z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Konsekwencją tej nowelizacji będzie zwolnienie z oceny oddziaływania na środowisko ogromnych inwestycji narciarskich. (Dzwonek) Mam pytanie: Jak odniesie się pan do tego tematu, tego apelu, biorąc pod uwagę, że jest w Ministerstwie Środowiska? Dziękuję.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem związany z samym zadaniem pytania. Jest tam pewne - nie chciałbym powiedzieć: przekłamanie - sformułowanie, które wskazuje na nieco inny stan prawny, niż obowiązuje obecnie. W zadanym pytaniu jest mowa o tym, że jest planowana liberalizacja przepisów rozporządzenia mająca na celu zwolnienie inwestycji narciarskich z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że nie ma takiego obowiązku narzuconego prawem w odniesieniu do inwestycji narciarskich. Polskie prawo przewiduje - nie polskie, lecz europejskie, a my, dostosowując polskie prawo do przepisów europejskich, je przyjęliśmy - podział przedsięwzięć na dwie kategorie: przedsięwzięcia tzw. mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

    Przedsięwzięcia związane z infrastrukturą narciarską są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza, że ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest nie z mocy samej ustawy, nie z mocy prawa, ale z mocy decyzji odpowiedniego organu. A więc najpierw przeprowadza się badanie wstępne, screening, w ramach którego określane jest, czy w odniesieniu do przedsięwzięcia istnieje konieczność indywidulnego badania lub zwolnienia z tego obowiązku. Chciałbym zauważyć, że statystyka wynikająca z badań sondażowych, które były przeprowadzone na podstawie decyzji wydanych przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska, uzgodnień i decyzji wydanych przez wójtów i burmistrzów gmin, wskazuje, że na ponad 50% tego typu inwestycji nie jest nakładany obowiązek oceny. Dla uściślenia chciałbym dodać, że nie jest tak, iż ten obowiązek w tym momencie wynika wprost z przepisów prawa w odniesieniu do każdej inwestycji.

    Przechodząc po tym sprostowaniu do kwestii sytuacji prawnej, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w kwietniu tego roku, dokładnie 23 kwietnia 2015 r., Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki skierowała do pani premier jednogłośnie przyjęty dezyderat w sprawie pilnego podjęcia działań, które skutkowałyby wprowadzeniem ułatwień w zakresie powstawania infrastruktury sportowej i turystycznej, z zachowaniem jednocześnie wysokich standardów ochrony środowiska. Komisja w uzasadnieniu wskazuje, że funkcjonujące rozwiązania w zakresie regulującym konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w każdym przypadku, bez względu na wielkość obiektów i ich potencjalny wpływ na środowisko, stanowią istotną barierę w rozwoju bazy turystyczno-sportowej w Polsce. Następnie zwraca się z prośbą o zmianę rozporządzenia czy postuluje zmianę rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wprowadzenia progów zwalniających z konieczności poddania procedurze oceny, pośrednio wzorując się na modelu austriackim. Wskazuje na to, aby te kryteria progowe były na poziomie 15 ha dla obszarów niechronionych oraz 10 ha dla terenów parków krajobrazowych. To jeśli chodzi o ten dezyderat. W odpowiedzi na ten dezyderat minister środowiska zobowiązał się do podjęcia prac nad zmianą tego rozporządzenia. W lipcu tego roku do planu prac rządu zostało wpisane przygotowanie rozporządzenia. Rozporządzenie, póki co, nie jest gotowe. W resorcie środowiska prowadzone są prace studialne nad jego kształtem. Chciałbym zapewnić, że z całą pewnością nie ma jakichkolwiek zagrożeń, że minister środowiska zaproponowałby rozwiązania w zakresie ochrony, które byłyby szkodliwe, zwłaszcza jeśli chodzi o istniejące obszarowe formy ochrony przyrody.

    Wracając do początku mojej wypowiedzi dotyczącej podziału przedsięwzięć w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przypomnę, że powiedziałem, iż w rozporządzeniu przyjmowany jest podwójny rodzaj normowania - w odniesieniu do części przedsięwzięć w ogóle nie wprowadzono progu, co oznacza, że danego typu przedsięwzięcie każdorazowo podlega badaniu wstępnemu, tak jest w przypadku infrastruktury narciarskiej, a w odniesieniu do niektórych typów przedsięwzięć wprowadzony jest próg powierzchniowy, długościowy, związany z wielkością emisji. Przedsięwzięcia, w przypadku których ten próg jest niższy, nie podlegają nawet obowiązkowi tego wstępnego badania.

    Po przeanalizowaniu informacji, które dostarczyli regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, możemy stwierdzić, że w odniesieniu do części przedsięwzięć, zwłaszcza tych poza obszarami chronionymi i tych, które dotyczą np. modernizacji, przebudowy istniejącej infrastruktury, istnieje możliwość zaproponowania takich kryteriów powierzchniowych, które powodowałyby możliwość zwolnienia ich z konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, a nawet badania wstępnego. Tak jak powiedziałem, w resorcie środowiska prowadzone są w tej chwili analizy dotyczące ostatecznego kształtu projektu rozporządzenia, który następnie będzie oczywiście podlegał zarówno procedurze uzgodnień wewnątrzresortowych, jak i konsultacji społecznych, stąd mówienie, że polskie parki krajobrazowe czy obszary chronionego krajobrazu są w jakikolwiek sposób zagrożone, jest zdecydowanie nie tyle nawet przedwczesne, co nietrafione. Jak już mówiłem, nie wydaje się, aby minister środowiska miał na celu proponowanie rozwiązań, które godziłyby w obszarowe formy ochrony przyrody w Polsce. Dziękuję bardzo.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Planujecie więc państwo zmiany i to pewno jeszcze w tej kadencji. Te planowane zmiany mogą otworzyć furtkę do niekontrolowanego inwestowania, m.in. w górach. Wśród mieszkańców krąży plotka, że jest to nawet robione pod zamówienie jednego z podmiotów, a dla innych jest wiele utrudnień. W ramach mojego czasu powie o tym pan poseł Andrzej Adamczyk.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Andrzej Adamczyk:

    Oczywiście rząd Platformy Obywatelskiej przez ostatnie lata mówił o ułatwieniach dla inwestorów. Na czym te ułatwienia polegają? Proszę, spójrzcie państwo. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - do niedawna była to jedna strona, panie ministrze, w chwili obecnej, od połowy tego roku, są to już trzy strony. Tak ułatwiacie inwestorom życie.

    Kolejna rzecz, wniosek o pozwolenie na budowę. Była jedna strona, a tak ułatwiliście życie inwestorom, że dzisiaj tych stron jest osiem. Tak ułatwiacie życie inwestorom. Proszę nie powoływać się na to, że chcecie (Dzwonek) ułatwiać życie inwestorom. Prawdopodobnie otwieracie drzwi na konkretne zamówienie konkretnemu podmiotowi czy grupie konkretnych podmiotów gospodarczych.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trudno mi odnosić się do plotek czy insynuacji. Myślę, że do tego, żeby zajmować się takimi sprawami - jeżeli mają państwo jakiekolwiek przesłanki - są organy ścigania, w związku z tym w ogóle pozostawię tę część pytania bez odpowiedzi.

    Natomiast jeśli chodzi o kwestię samego rozporządzenia, to tak jak powiedziałem, przyznaję, że planowane są, zresztą w kilku różnych aspektach, jego zmiany. Minister środowiska podjął się dokonania zmiany tego rozporządzenia w odpowiedzi na dezyderaty skierowane przez ten parlament. Przypominam również, że na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w czasie którego głosowano nad tym dezyderatem, ze strony posłów opozycji zgłaszane były wnioski ustawodawcze dotyczące np. likwidacji zakazu poruszania się w parkach narodowych poza szlakami i wskazanymi miejscami wyznaczonymi przez dyrektora parku narodowego, czemu minister środowiska dawał zdecydowany odpór. Również przez przedstawicieli opozycji na tymże posiedzeniu komisji, na którym był przyjmowany dezyderat, były proponowane rozwiązania dotyczące ograniczenia możliwości dyrektora parku narodowego, a tak naprawdę pozbawienia go kompetencji władczych w odniesieniu do zarządzania mieniem parku i kwestii związanych z decydowaniem o ochronie przyrody na terenie parku. Co więcej, na tymże posiedzeniu obecni byli popierający te wnioski posłów opozycji przedstawiciele jednego z samorządów terytorialnych zainteresowanych rozwojem infrastruktury turystycznej, stąd mówienie, że to minister środowiska proponuje jakieś rozwiązania sprzyjające konkretnym inwestorom, jest nie na miejscu. Proszę kierować to w nieco innym kierunku.

    Powiedziałem wcześniej, że minister środowiska podjął takie działania, natomiast podchodzi do tego w sposób przemyślany. Zebrał opinie regionalnych dyrektorów ochrony środowiska na temat tego, w odniesieniu do jakiego zakresu przedsięwzięć tego typu rozwiązania ułatwiające czy zwalniające z obowiązku przeprowadzenia badania wstępnego mogłyby być możliwe. To jest pierwsza sprawa. Dokonał przeglądu wydanych decyzji, zwracając uwagę na te sytuacje, w których wydane były uzgodnienia, postanowienia zezwalające na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie tego typu doświadczeń i faktów próbuje przedstawić kryteria, które pozwolą w odniesieniu do infrastruktury o mniejszym wpływie na środowisko i poza obszarami chronionymi wprowadzić rozwiązania, które nie będą szkodziły środowisku, a będą ułatwieniem dla lokowania infrastruktury.

    Chciałbym również zwrócić uwagę, bo pojawiały się w wypowiedzi pani poseł kwestie dotyczące obszarów Natura 2000, że ponad 50% obszarów górskich zostało zaliczonych do obszarów (Dzwonek) Natura 2000, a w odniesieniu do nich i tak mamy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Żadne zmiany w tym obszarze nie są projektowane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Barbara Bartuś, Jan Szyszko i Mariusz Orion Jędrysek - pytanie z 8 października 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Barbara Bartuś, Jan Szyszko i Mariusz Orion Jędrysek - PiS w sprawie planowanej liberalizacji przepisów rozporządzenia mających na celu zwolnienie inwestycji narciarskich z obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na terenach parków i obszarów chronionego krajobrazu, co może skutkować masową zabudową polskich gór wyciągami narciarskimi, ale także urządzeniami do sztucznego naśnieżania


460 wyświetleńZobacz także:
Anna Paluch, Jan Szyszko, Mariusz Orion Jędrysek, Bogdan Rzońca, Dorota Niedziela - pytanie z 10 września 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 99. Pytania w sprawach bieżących Posłowie Anna Paluch, Jan Szyszko,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Szyszko - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Konferencja prasowa - W obronie polskich lasów i polskiej ziemi
PiS - Biuro Prasowe Klubu Jan Szyszko (PiS) oraz Anna Stefańska i Paweł Sałek

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy