Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druki nr 3929 i 3932).


Poseł Sprawozdawca Arkadiusz Litwiński:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych komisji, czyli Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, sprawozdanie z druku nr 3932 dotyczące komisyjnego projektu ustawy z druku nr 3929.

    Rzeczywiście, tak jak pani marszałek powiedziała, dotyczy to kwestii mieszkaniowych, czyli projekt stanowi nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Jest to pokłosie prac, które trwały kilkanaście miesięcy w innej podkomisji, wyłonionej z Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, nad drukiem nr 2134.

    Projektodawcy, autorzy tego właśnie projektu ustawy, który z kolei wiązał się ze zmianami w ustawie dotyczącej przekształceń własnościowych nieruchomości, chcieli, co też się udało, zainteresować Wysoką Izbę pomysłem na rozwiązanie problemu dawnych mieszkań zakładowych, które zostały w mniej lub bardziej kontrowersyjny sposób sprywatyzowane w ramach prywatyzacji przedsiębiorstw czy spółek Skarbu Państwa w latach ubiegłych, dalece ubiegłych.

    Niestety w ramach tych kilkunastomiesięcznych prac okazało się, że projekt, o którym przed chwilą powiedziałem, nie może uzyskać akceptacji podkomisji ani połączonej komisji, przede wszystkim z uwagi na kwestie natury prawnej, konstytucyjnej, ale połączone komisje, Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, uznały za wskazane skorzystać z sugestii, która stała się konkluzją pracy podkomisji pracującej nad projektem z druku nr 2134. Mianowicie alternatywą dla tego projektu jest właśnie projekt, o którym mówimy dzisiaj w parlamencie, którego dotyczy sprawozdanie, o którym dzisiaj mówimy. To jest alternatywa, która stwarza realną możliwość rozwiązania problemu byłych mieszkań zakładowych, które zwłaszcza na początku lat dwutysięcznych, ale i wcześniej, były prywatyzowane całościowo, razem z przedsiębiorstwami.

    Istota projektu, o którym wypada powiedzieć kilka zdań, w wersji określonej w sprawozdaniu połączonych komisji, czyli z druku nr 3932, polega na tym, że stworzylibyśmy czy Wysoka Izba stworzyłaby możliwość prawną skorzystania z Funduszu Dopłat. Fundusz Dopłat to narzędzie wykorzystywane do wspierania właśnie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

    W tejże ustawie, którą będziemy nowelizować, dodalibyśmy kolejne zadanie, które może być finansowane z tego funduszu, a mianowicie byłoby to właśnie współfinansowanie czy finansowanie przez samorząd terytorialny, który byłby beneficjentem tych środków i który ustawowo jest zobowiązany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - to też warto pamiętać - ze środków Funduszu Dopłat transakcji nabycia dawnych mieszkań zakładowych, które w ostatnich latach stały się własnością osób prawnych lub fizycznych, które jednak nie do końca są do tego powołane i w praktyce bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, nie radzą sobie z konstruktywną współpracą z najemcami. Tak najdelikatniej to określę. Ten projekt zakłada w zasadzie kilka zmian, które realizują istotę nowelizacji, o której przed chwilą powiedziałem, czyli objęcie programem wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne. A więc nie tylko samorząd w sensie dosłownym czy organy samorządu byłyby w stanie zostać beneficjentem tego programu, lecz także rozszerzamy tę możliwość na spółki komunalne - one również byłyby w stanie zostać beneficjentem Funduszu Dopłat z wykorzystaniem na zakup zasobów mieszkaniowych stanowiących dawniej mieszkania zakładowe.

    Rezygnujemy też czy projekt zakłada rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem byłych mieszkań zakładowych. Do tej pory beneficjenci właśnie Funduszu Dopłat musieli tworzyć czy też uzyskiwać pewien nowy zasób mieszkań socjalnych.

    Kolejna kwestia to złagodzenie obowiązku wydzielania ekwiwalentu zasobu lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia w zakresie pozostałych przedsięwzięć, do których aktualnie ten obowiązek się odnosi. Dostosowujemy czy projekt dostosowuje również poziom wsparcia przedsięwzięć do poszerzonego zakresu inwestycji objętych programem realizowanym w oparciu o środki Funduszu Dopłat. Ma to na celu zachowanie obecnych priorytetów programu, który, tak jak powiedziałem, już funkcjonuje. Są również zmiany dotyczące rozporządzeń wykonawczych, tak aby kryteria oceny wniosków o wsparcie z Funduszu Dopłat były dostosowane do nowego celu, który ustawa dopuszcza w zakresie finansowania czy współfinansowania z Funduszu Dopłat.

    Projekt ustawy ma charakter projektu poselskiego, a tak naprawdę komisyjnego. Trafił do komisji 16 września. 23 września połączone komisje przeprowadziły prace nad tym projektem, formalnie w ramach pierwszego czytania, i rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie, uchwalenie załączonego projektu w wersji z tekstu sprawozdania. Dziękuję za uwagę.Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych


52 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy