Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druki nr 3286 i 3948).


Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rozmawiamy dzisiaj czy debatujemy nad projektem ustawy dotyczącym wspierania innowacyjności.

    Ten projekt został skierowany pół roku temu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego do Wysokiej Izby i w takim kształcie, jaki jest opisany w druku nr 3286, był przedmiotem bardzo poważnej analizy, konsultacji z różnymi ministerstwami, w tym z wiodącym ministerstwem, czyli Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Ministerstwem Finansów, ale także np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Do szczegółowego rozpatrzenia projektu powołano podkomisję, która podczas obrad uwzględniła wiele poprawek. To były bardzo racjonalne poprawki.

    Wiemy, że innowacyjność dobrze służy wzrostowi gospodarczemu, a stan obecny jest niezadowalający. Obowiązujące dotychczas regulacje prawne nie stwarzały dostatecznie dobrych zachęt do podejmowania ryzyka związanego z inwestowaniem w przedsięwzięcia innowacyjne. Po zidentyfikowaniu barier rozwoju innowacyjności, ale i z poszanowaniem zasady dbałości o finanse publiczne zaproponowano rozwiązania opisane w sprawozdaniu podkomisji. To są dobre rozwiązania, które nowelizują szereg ustaw - o PIT i CIT, Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych, o instytutach badawczych, o Polskiej Akademii Nauk, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o cudzoziemcach, a także o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

    Chciałabym zwrócić uwagę - bardzo krótko - na kilka kwestii, kilka ważnych rozwiązań, jakie zaproponowano.

    Należy podkreślić, że zaproponowano wprowadzenie ulg podatkowych, które mają skłaniać do podejmowania działalności badawczej na szerszą skalę i komercjalizowania wyników badań. W celu wyeliminowania dowolności interpretacyjnych sprecyzowano katalog rodzajów kosztów, które mogą podlegać odliczeniu. Wprowadzenie tych ulg ma doprowadzić do pożądanego rozwoju współpracy przedstawicieli nauki z przedsiębiorstwami. Wprowadzono również rozwiązania prawne służące umiędzynarodowieniu uczelni, a także racjonalności zarządzania powierzonym majątkiem przez uczelnie, a także przez Polską Akademię Nauk oraz jej instytuty. Wprowadzono też regulacje prawne służące rozwojowi rynku venture capital, co w efekcie da szanse na realizację innowacyjnych pomysłów przez młodych ludzi, którym brakuje kapitału. To jest bardzo ważna ustawa, potrzebna nauce, przedsiębiorcom i tym, którzy chcą zostać przedsiębiorcami, a mają innowacyjne pomysły na biznes. Ta ustawa przysłuży się rozwojowi Polski poprzez stworzenie przyjaznych warunków dla innowacyjności i doprowadzi do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, a na tym nam wszystkim powinno zależeć.

    Klub Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy przedstawionego w sprawozdaniu komisji z druku nr 3948.Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności


62 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy