Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914).


Poseł Joanna Bobowska:

    Dziękuję serdecznie.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

    Zaproponowana nowelizacja służy niewątpliwie rozwojowi trzeciego sektora. Zawiera szereg zmian wypracowanych w toku prac komisji i podkomisji nadzwyczajnej. Te poprawki zostały przyjęte po merytorycznej debacie. W posiedzeniach komisji i podkomisji licznie uczestniczyli przedstawiciele trzeciego sektora.

    Na posiedzeniach komisji nadzwyczajnej parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny, Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP, a także przedstawiciele sektora pozarządowego i eksperci zewnętrzni dyskutowali nad kształtem tej nowelizacji. W toku tej debaty pierwotna wersja uległa zmianie. Podczas dyskusji pojawiło się sporo kontrowersji związanych m.in. z szacowaniem kosztów zmian ustawowych i potrzebnym czasem do wprowadzenia projektu. Pojawiło się także wiele praktycznych uwag, a szczególnie cenne były uwagi wniesione przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

    Niniejszy projekt, można powiedzieć, jest więc wyrazem konsensusu różnych środowisk, jeżeli chodzi o rozwiązanie najważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Najbardziej istotne zagadnienia dotyczące tej nowelizacji polegają na uproszczeniu rejestracji stowarzyszeń rejestrowych i ograniczeniu do 7 liczby członków założycieli potrzebnych do zarejestrowania stowarzyszenia rejestrowego. Ważne jest też określenie możliwości przekształcania się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe. Istotne zmiany dotyczą wyłączenia z procedury rejestracji stowarzyszenia organu nadzorującego, aby proces ten przebiegał szybciej. Związana jest z tym propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, która zobowiązuje sąd do powiadomienia organu nadzorującego i wydania postanowienia, że stowarzyszenie zostało wpisane i dokonano zmian w statucie. Istotne są też zmiany odnoszące się do możliwości wynagradzania członków zarządu, oczywiście na określonych warunkach, o czym już wspominał poseł sprawozdawca. Ważne jest też sprecyzowanie przepisów dotyczących funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych, a także określenie czasu ochrony wierzycieli.

    W nowelizacji i zaproponowanych zmianach pojawia się również wzmocnienie pozycji prawnej stowarzyszeń zwykłych i wprowadzenie zasad dotyczących wpisu do ewidencji. Jest to o tyle ważne, że takie stowarzyszenia zwykłe mogą być zakładane przez 3 osoby. Mogą się one również starać o różnego rodzaju dotacje, co było niezwykle oczekiwane przez środowisko. Ważny jest też zapis o określeniu w statucie zadań i sposobu ich realizacji. To dotyczy ogólnokrajowych stowarzyszeń, które zrzeszają osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne. Chodzi o zawody rozpowszechniające wiedzę specjalistyczną, podnoszące poziom zawodowy w ramach zewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności. Oczywiście są to te najbardziej istotne zapisy. (Dzwonek)

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałabym wnieść dwie poprawki, które dotyczą składania wniosków organów nadzoru i ich rozpatrywania przez sąd. Jest propozycja, aby miało to miejsce na rozprawie.

    (Głos z sali: Co?)

    Kończąc, chciałabym powiedzieć, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska zajmuje pozytywne stanowisko wobec nowelizacji ustawy. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w nowelizację Prawa o stowarzyszeniach, przede wszystkim Kancelarii Prezydenta RP z panem ministrem Wujcem, który dołożył wiele trudu, aby ten projekt ustawy rzeczywiście był w takim kształcie. Wyrażam nadzieję, że ten projekt ustawy będzie przyjęty jeszcze w tej kadencji. Dziękuję bardzo.Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw


40 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy