Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 3773 i 3910).


Poseł Adam Rybakowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Ruch Palikota wobec sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

    Nowelizacja zaproponowana przez posłów precyzuje właściwości organu właściwego do dochodzenia i egzekwowania należności wskazanych w wyżej wymienionej ustawie. Wprowadzając zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych nowelizacją z dnia 8 marca 2013 r., ustawodawca wskazał marszałka województwa jako organ egzekucyjny uprawniony do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji. Jak wynikało z uzasadnienia nowelizacji, intencją wnioskodawców było jednoznaczne ustalenie, że marszałek województwa ma prowadzić windykację ustalonych decyzjami starostów należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, ponieważ wspomniane należności i opłaty stanowią dochód budżetu województwa, a nie budżetu powiatu. W okresie przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy uprawnienia do windykacji posiadał jednak starosta powiatu. W trakcie prac sejmowych wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów ˝prowadzi windykację˝ wyrazami ˝jest organem egzekucyjnym˝. Zmiana ta wprowadziła nowy organ egzekucyjny, nie rozwiązała jednak problemu - tego, kto jest wierzycielem tych opłat. Taki stan prawny doprowadził do rozbieżności interpretacyjnych spowodowanych brakiem jednoznacznego wskazania, kto jest wierzycielem przedmiotowych należności. W efekcie w kilku województwach wierzycielem był i jest nadal marszałek, a w kilku wierzycielami byli i są nadal starostowie.

    Procedowany projekt ustawy jednak ten problem rozwiązuje, dlatego Koło Poselskie Ruch Palikota opowie się za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


94 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy