Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (druki nr 3835 i 3894).


Poseł Sprawozdawca Paweł Suski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu sejmowych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych przedstawię Wysokiej Izbie sprawozdanie z przebiegu prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

    Pierwsze czytanie i procedowanie nad projektem odbyło się 9 września podczas posiedzenia połączonych Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych. Porozumienie służy realizacji umowy zawartej w sierpniu 2008 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, która wskazuje na gotowość rządu Rzeczypospolitej Polskiej do uregulowania zasad korzystania z terenów otaczających bazę w oparciu o informacje przekazane przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Umowa ta weszła w życie trzy lata później. Pierwotna koncepcja, forsowana przez administrację rządu Stanów Zjednoczonych, zakładała umieszczenie w Polsce bazy pocisków dalekiego zasięgu naprowadzanych przez radar w Czechach. We wrześniu 2009 r. prezydent Barack Obama zgłosił zmianę planów i wykorzystanie nie rakiet dalekiego zasięgu, lecz średniego zasięgu pocisków SM-3. Należało dokonać aneksu, co też się stało. Zmiana architektury systemu spowodowała potrzebę analizy uwarunkowań technicznych związanych z projektowanym systemem, w tym wymagań dotyczących właściwego użytkowania terenów wokół bazy.

    Istotą ratyfikowanego porozumienia jest właśnie ustalenie warunków właściwego funkcjonowania amerykańskiej instalacji obrony przeciwrakietowej, w tym przede wszystkim ograniczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania bazy. Ograniczenia te dotyczą m.in. wysokości zabudowy w otoczeniu bazy, kształtowania polityki przestrzennej, użytkowania urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne oraz lotów statków powietrznych nad przyszłą bazą i wokół niej.

    W trakcie procedowania komisja została poinformowana, że ograniczenia te są minimalne, nie dotyczą już istniejącej infrastruktury ani przyjętych planów inwestycyjnych. Jedno z nich zakazuje stawiania turbin wiatrowych w promieniu 4 km od bazy. Nie wpływa to jednak na dotychczasowe plany budowy elektrowni wiatrowych w regionie. Funkcjonowanie bazy nie odbije się również na działaniu urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonii komórkowej.

    Ratyfikacja porozumienia, a tym samym jego wejście w życie, jest dla interesów Polski bardzo ważna, chociaż nie spowoduje to bezpośrednich skutków społecznych i gospodarczych. Należy podkreślić, iż strona polska zachowała w pracach nad porozumieniem szczególną dbałość o to, aby ograniczenia wprowadzane niniejszym porozumieniem nie wywołały np. konieczności rozbiórki jakichkolwiek budynków lub budowli, konieczności wstrzymania prac budowlanych lub procesów inwestycyjnych ani szkód, które wynikałyby z konieczności zachowania ograniczenia natężenia emisji elektromagnetycznej w kierunku bazy czy też użytkowania przestrzeni powietrznej nad bazą i wokół niej.

    Wejście w życie porozumienia stanie się natomiast elementem wspólnych działań rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, prowadzących do zapewnienia niezbędnych warunków funkcjonowania systemu obrony przed rakietami balistycznymi planowanego do zainstalowania w bazie. Jego zawarcie jest tym samym niezbędne do osiągnięcia celów współpracy politycznej i wojskowej, jakie oba rządy przyjęły w umowie w 2008 r.

    Wysoka Izbo! W imieniu połączonych komisji: Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych wnoszę o przyjęcie przedłożonego projektu ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Paweł Suski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.


72 wyświetleń

Zobacz także: