Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druki nr 3860 i 3945).


Poseł Jan Łopata:

    Bardzo dziękuję, pani marszałek.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Projekt zawarty jest w druku sejmowym nr 3860.

    Nieco skomplikowany jest tytuł i na pewno skomplikowana jest materia tego projektu ustawy. Otóż, jak już tu było mówione, w pierwszym czytaniu też o tym mówiliśmy, 28 marca 2010 r. Stany Zjednoczone Ameryki uchwaliły ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych. Ustawa ta nosi z angielska tytuł FATCA, a celem tej ustawy było zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednich z amerykańską administracją skarbową. Zagraniczne instytucje finansowe, w tym oczywiście - w tym projekcie jest o tym mowa - polskie instytucje finansowe, zobowiązać się miały do przekazywania Stanom Zjednoczonym danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz właścicielach rachunków będących podatnikami tego kraju w celu weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych.

    Ta ustawa zawiera sankcje, i to dość drakońskie, a mianowicie odmowa zawarcia porozumienia z amerykańską administracją podatkową ma skutkować czy też skutkuje dla instytucji finansowych oraz osób uzyskujących w Stanach Zjednoczonych dochody za pośrednictwem tych instytucji sankcją w postaci obciążenia dochodów uzyskiwanych w Stanach podatkiem w wysokości 30%. Dotyczy to również inwestowania w amerykańskie papiery wartościowe, stąd ten projekt, stąd też nasza praca.

    Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu, co relacjonowała pani poseł sprawozdawca, dość precyzyjnie zajęła się zapisami projektu ustawy, rozpatrzyła również poprawki. O kilku, według mnie istotniejszych, najważniejszych, chciałbym teraz powiedzieć. Otóż wydaje się, że ważnym uzupełnieniem jest dodatkowy art. 5a, w którym mówi się, że raportujące polskie instytucje finansowe mogą korzystać z usług innych podmiotów w zakresie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 5-7, a odpowiedzialność za ich wykonanie ponosi raportująca polska instytucja finansowa. Regulacje krajowe powinny umożliwiać instytucjom finansowym zlecanie podmiotom trzecim, chodzi o tzw. outsourcing, czynności w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z FATCA, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z wdrożeniem tej ustawy.

    Umożliwienie raportującym polskim instytucjom finansowym zlecania czynności związanych z wykonywaniem przedmiotowych obowiązków zgodne jest z umową FATCA, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 3 tej umowy każda strona może zezwolić raportującym instytucjom finansowym na korzystanie z usług świadczonych przez osoby trzecie.

    Myślę, że również istotna jest poprawka w art. 19. Mianowicie w przypadku gdy na dzień 30 czerwca 2014 r. istniejący rachunek finansowy osoby fizycznej był rachunkiem o wysokiej wartości, raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana przeprowadzić rozszerzone procedury weryfikacji w stosunku do takiego rachunku w terminie do 31 marca 2016 r. Przybliżając to trochę językiem prostszym, polega to na wydłużeniu czasochłonnych i pracochłonnych czynności z trzech do czterech miesięcy. W konsekwencji zaproponowano, by instytucje finansowe obowiązane były do zakończenia procedury w tym terminie, o którym wspomniałem, czyli do 31 marca 2016 r.

    Wysoki Sejmie! Reasumując, oświadczam w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, że będziemy głosowali za przyjęciem zaproponowanych rozwiązań, choć nadal jesteśmy zdziwieni swoistym narzuceniem amerykańskich rozwiązań prawnych pod rygorem sankcji, o których wcześniej mówiłem, a są one dość drastyczne - 30-procentowe obciążenie przychodów uzyskiwanych na terytorium tamtego kraju. Bardzo dziękuję.Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA


158 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy