Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw,
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
   (druki nr 3840, 3887 i 3909).


Poseł Janina Okrągły:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska w sprawie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskich projektach ustaw, druki nr 3840, 3887 i 3909. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3840, zgłoszony został przez klub SLD. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw został zgłoszony przez posłów klubu Platforma Obywatelska, druk nr 3887. Oba projekty ustaw odnoszą się do zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2015 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

    Jako projekt wiodący, szerszy przyjęto projekt posłów Platformy Obywatelskiej, druk nr 3887.

    Chciałabym podkreślić, o czym nie mówiła pani poseł sprawozdawca, że przedstawiane tutaj zapisy wypracowane były w trakcie bardzo rzeczowych, intensywnych i bardzo spokojnych, merytorycznych dyskusji i konsultacji, w których uczestniczyli posłowie, a także przedstawiciele ministerstwa oraz, co najważniejsze, grupa młodych, przedsiębiorczych kobiet - Matek na Działalności Gospodarczej. Ten projekt jest reakcją na sygnały młodych kobiet i wpisuje się w politykę prorodzinną prowadzoną przez rząd Ewy Kopacz.

    Przedstawiany projekt ustawy przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne matek pobierających zasiłek macierzyński i prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ten zasiłek wynosiłby mniej niż 1 tys. zł.

    Druga istotna zmiana to propozycja opóźnienia o dwa miesiące, czyli do 1 stycznia 2016 r., wejścia w życie nowych zasad ustalania wysokości zasiłku. Oznacza to skorelowanie wejścia w życie zapisów dotyczących zasad ustalania wysokości zasiłku, przepisów o zasiłku macierzyńskim w wysokości 1 tys. zł dla kobiet nieopłacających składek oraz przepisów dotyczących zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ten zasiłek jest niższy niż 1 tys. zł.

    Proponowane zapisy mają na celu wykluczenie sytuacji, w której matki prowadzące działalność gospodarczą i cały czas odprowadzające składki otrzymywałyby kwotę niższą niż osoby, które nie były objęte ubezpieczeniem chorobowym, np. studentki czy osoby bezrobotne. Najniższa wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie jednakowa dla tych wszystkich grup. Projekt ten realizuje oczekiwania młodych, przedsiębiorczych kobiet - szczególnie zrzeszonych w inicjatywie Matki na Działalności Gospodarczej - i wpisuje się, jak pokreśliła pani poseł sprawozdawca, w tworzenie dobrego klimatu dla rodziny.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska zgłasza jedną poprawkę do tego projektu. Jest to poprawka o charakterze legislacyjnym.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Dziękuję.

    Poseł Janina Okrągły:

    Rekomenduję przyjęcie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i przyjęcie projektu ustawy przedstawionego w druku nr 3909. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw


378 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy