Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 3671 i 3868).


Poseł Andrzej Szlachta:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z druku nr 3671.

    Zaproponowana nowelizacja ustawy dotyczy tylko małego zakresu problemów związanych z ubezpieczeniem pojazdów. Ustawa nie rozwiązuje kompleksowo kwestii odpowiedzialności ubezpieczyciela we wszystkich obszarach. Proponowana zmiana dotyczy właściwości sądu, przed który wytacza się powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Powództwo to wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych podstaw do ustalenia właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Ustawa przewiduje, że przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu. Z pierwotnego projektu przedmiotowej ustawy wycofano zmiany w art. 36 ustawy dotyczące kosztów najmu pojazdu zastępczego. Rozbieżności w opiniach Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz krótki czas na wypracowanie ostatecznego stanowiska w tej sprawie spowodowały, że nowelizacja ustawy została ograniczona do małego wycinka problemów dotyczących ubezpieczeń pojazdów.

    Biorąc pod uwagę opinię Biura Analiz Sejmowych odnoszącą się do właściwości sądów, klub Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwny przyjęciu tej ułomnej, szczątkowej nowelizacji. Uważamy, że powinna nastąpić pełna, kompleksowa zmiana przedmiotowej ustawy, obejmująca problemy wyartykułowane w pierwotnej wersji poselskiego projektu. Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


130 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy