Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

54 i 55 punkt porządku dziennego:54. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 3683).
55. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3853).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! Oba projekty ustaw, które dzisiaj rozpatrujemy, są bardzo ważne z punktu widzenia społecznego, zwłaszcza że w Polsce - tak jak przed chwilą mówili wnioskodawcy - 9 mln t żywności marnuje się, a około 9 mln osób żyje na granicy ubóstwa i relatywnego ubóstwa. Polska bieda ma twarz rodziny wielodzietnej, twarz dziecka, twarz rodziny wychowującej osobę lub osoby niepełnosprawne, częściej dotyczy osób mieszkających na wsi niż w mieście. Skoro tak jest, to polski ustawodawca musi podjąć wysiłek, aby wszystko, co jest możliwe, kierować w formie pomocy właśnie do tychże rodzin.

    W dniu wczorajszym i dzisiaj zajmujemy się nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, w ramach której dajemy samorządom podstawę prawną do stosowania ulg i zwolnień, jeśli chodzi o opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminach, do rodzin wielodzietnych oraz osób, które spełniają kryteria w zakresie uzyskania pomocy społecznej, a także określamy działania dotyczące polityki senioralnej. Wszystko to powoduje, że te projekty ustaw dodatkowo mają swoją wartość nade wszystko dlatego, że dostrzegamy problem marnowania żywności i problem osób w tych rodzinach, którym z różnych powodów brakuje żywności, natomiast dotychczasowy sposób był na tyle nieefektywny, że żywność nie trafiała do najbardziej potrzebujących.

    Chcę przypomnieć, że nowelizacja ustawy o podatku VAT została podjęta z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i przeprowadzona w Sejmie. Nowelizacje podejmowane są również na drodze poselskiej. Widać wyraźnie, że to z inicjatywy parlamentarzystów wrażliwość społeczna przekłada się na stosowne projekty ustaw.

    Myślę, że warto w trakcie prac zastanowić się nad kwestią podmiotów, które będą dystrybuować żywność zarówno od sprzedawców, jak i od tych, którzy produkują żywność. Czy powinno się uwzględnić tylko organizacje pożytku publicznego? Mam wątpliwość. To jest ponad 8 tys. organizacji, ale ich sieć nie jest jednolicie rozłożona w Polsce. Na przykład również niektóre ochotnicze straże pożarne mają zapisaną w swoich statutach działalność na rzecz społeczności lokalnej, działalność charytatywną, są bardzo blisko ludzi. One również mogłyby to czynić. Są także inne organizacje, które posiadają osobowość prawną, czyli mają możliwość zawierania umów. Na następnym posiedzeniu Sejmu zajmiemy się ustawą Prawo o stowarzyszeniach, na mocy której stowarzyszenia zwykłe będą miały ułomną osobowość prawną i możliwość zaciągania zobowiązań, a więc pojawia się kolejna grupa podmiotów, które będą jak najbliżej ludzi i będą mogły dystrybuować żywność.

    Nasuwają się też pytania dotyczące tego, że prowadzenie działalności charytatywnej przez OPP czy działalności na rzecz rodzin itd. może być odpłatne i nieodpłatne. W związku z powyższym musimy też to przesądzić, żeby nie było różnicowania, czy działalność polegająca na przekazywaniu żywności otrzymanej nieodpłatnie może być odpłatna czy nieodpłatna, bo ta działalność pożytku publicznego może być prowadzona także w ten sposób. To nie oznacza prowadzenia działalności zyskownej, ale pokrywającej jej koszty.

    Myślę, że kolejną istotną sprawą jest to, żeby jednak wszystkie kwestie podatkowe były pokazane w sposób przejrzysty. Chodzi o to, czy po stronie organizacji pożytku publicznego nagle ktoś nie będzie postrzegał przychodów itd. To wszystko trzeba dokładnie przeanalizować ze stroną rządową, żebyśmy nie mieli kłopotów. Przecież wszyscy pamiętamy piekarza, który przekazywał chleb, a potem zbankrutował dzięki skutecznej działalności fiskusa. Chodzi też o to, żebyśmy, krótko mówiąc, w związku z rozwiązaniami, które przygotowujemy i które są bardzo pożyteczne, nie wpuścili na minę społeczników, wolontariuszy.

    Chciałbym w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej zadeklarować gotowość pracy nad tymi projektami i prosić o ich przekazanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. (Dzwonek) W niej były omawiane sprawy organizacji pożytku publicznego, Prawo o stowarzyszeniach, wszystkie kwestie dotyczące pomocy społecznej. Możemy co najwyżej zasięgnąć opinii Komisji Finansów Publicznych, ale żeby nie hamować prac, myślę, że skierowanie do jednej komisji wystarczy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw


93 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy