Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druki nr 3762 i 3805).


Poseł Sprawozdawca Dorota Rutkowska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej z druku nr 3762.

    Pierwsze czytanie i rozpatrzenie tego projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu obu komisji 5 sierpnia 2015 r. Celem projektu jest wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy on uregulowania zasad tworzenia i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz zasad prowadzenia ich rejestru.

    Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej to instrument prawny, który umożliwia państwom członkowskim, władzom regionalnym i lokalnym realizowanie programów i projektów współpracy terytorialnej, głównie transgranicznej, w ramach celu ˝Europejska współpraca terytorialna˝.

    Ramy prawne EUWT pozwalają regionom na podejmowanie bezpośrednich działań zmierzających do utworzenia grupy współpracy terytorialnej. Nie tworzą nowych kompetencji dla podmiotów regionalnych i lokalnych, ale stwarzają warunki dla lepszej ich współpracy poprzez powołanie podmiotu posiadającego osobowość prawną w oparciu o prawo unijne, a nie o prawo międzynarodowe. Stosowanie tego instrumentu współpracy ma charakter dobrowolny.

    Podstawą prawną do powoływania i działania EUWT jest rozporządzenie nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy, które zostało znowelizowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1302/2013, a które doprecyzowuje, upraszcza i usprawnia proces tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowanie.

    W Polsce obowiązuje ustawa z 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. W związku z przyjęciem rozporządzenia nr 1302/2013 konieczne stało się dostosowanie jej przepisów do prawa europejskiego. Właśnie w tym celu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało projekt nowelizacji, który obecnie jest przedmiotem prac Sejmu.

    Na posiedzeniu połączonych komisji wprowadzono do projektu cztery zmiany zgłoszone w związku ze stanowiskiem służb legislacyjnych Sejmu. Wszystkie uzyskały pozytywne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zmiany te jednak nie dotyczyły najważniejszych kwestii merytorycznych.

    Do projektu został zgłoszony także wniosek mniejszości, zgodnie z którym w tytule ustawy formę pojedynczą nazwy ˝o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej˝ należy zastąpić formą mnogą ˝o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej˝. Ten wniosek nie uzyskał jednak akceptacji większości członków komisji.

    Podsumowując, chcę powiedzieć, że zmiany zaproponowane w omawianym projekcie skrócą czas potrzebny na utworzenie ugrupowania przez szczegółowe określenie zasad współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych resortów w trakcie zakładania EUWT, wprowadzają mechanizm tzw. milczącej zgody na przystąpienie do ugrupowania, określają zasady postępowania w przypadku zmiany konwencji EUWT oraz regulują przepisy dotyczące prowadzenia rejestru ugrupowań w Polsce. Ten rejestr będzie jawny i prowadzony przez ministra spraw zagranicznych w postaci elektronicznej.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Połączone komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo.Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej


108 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy