Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj


43 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3791 i 3803).


Poseł Sprawozdawca Jacek Brzezinka:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Senat po rozpatrzeniu ustawy postanowił wprowadzić do jej tekstu 12 poprawek, które Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.

    Poprawki, które przyjął Senat, generalnie nie zmieniają istoty uchwalonej przez Sejm ustawy. A przypomnę, że istotą rządowego projektu ustawy było, po pierwsze, objęcie szczególną ochroną osób korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, tzw. chwilówek, mówimy tu o firmach, których działalność nie jest objęta obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a po drugie - ochrona konsumentów przed nieuczciwą i nielegalną działalnością firm na rynku finansowym poprzez wprowadzenie rozwiązań pozwalających na skuteczne eliminowanie z rynku podmiotów prowadzących działalność nielegalnie i podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa. To ważne rozwiązania z punktu widzenia osób korzystających z usług tych firm.

    Jeśli chodzi o poprawki Senatu, to Senat postanowił doprecyzować okoliczności sporządzania protokołów w postępowaniu wyjaśniającym przed przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, przesądzić, iż zajęcie dokumentu lub innego nośnika informacji niezbędnego w postępowaniu wyjaśniającym następuje w drodze postanowienia. Senat postanowił także wskazać termin, w jakim Biuro Informacji Kredytowej będzie dokonywało aktualizacji informacji. Termin ten ma wynosić siedem dni. Ponadto Senat zdecydował, czy też proponuje, iż wyłączenie ze stosowania przepisów o pozaodsetkowych kosztach kredytów powinno dotyczyć tylko podmiotów nadzorowanych, udzielających kredytu konsumenckiego w drodze umowy o kartę kredytową oraz kredytu w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Celem tej poprawki jest zapobieganie obchodzeniu ustawowych rygorów w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytu i zwiększenie ochrony konsumentów.

    Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, ujednolicający terminologię i są jeszcze poprawki typowo legislacyjne. Po ich rozpatrzeniu Komisja Finansów Publicznych opowiada się za przyjęciem poprawek 1. i 3., nad którymi będziemy głosować łącznie z poprawkami 8. i 10., poprawki 4., poprawki 6., nad którą głosować będziemy łącznie z poprawką 11., a także poprawek 9. i 12. Jeśli chodzi o pozostałe trzy poprawki, czyli 2., 5. i 7., komisja rekomenduje Wysokiej Izbie ich odrzucenie. Dziękuję, pani marszałek.Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy