Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1348 i 1761).


Poseł Sprawozdawca Jacek Brzezinka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sprawozdanie komisji zostało przedłożone Wysokiej Izbie w druku nr 1761.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, autorzy projektu ustawy przedłożonego Wysokiej Izbie w druku nr 1348, proponują uchylenie pkt 44 w art. 17 w ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w konsekwencji czego spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego miałyby płacić podatek dochodowy od wszystkich dochodów na ogólnych zasadach, czyli jak inne podmioty gospodarcze.

    W aktualnym stanie prawnym dochody podmiotów, które wymieniłem, a tych właśnie podmiotów dotyczy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są wolne od tego podatku. Mówimy o dochodach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymanie tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

    Już w trakcie pierwszego czytania podnoszone były wątpliwości dotyczące zasadności proponowanego w projekcie ustawy rozwiązania. Jedną z kluczowych wątpliwości sygnalizował wtedy sam przedstawiciel wnioskodawców. Przypomnę, że wątpliwość ta dotyczyła skutków przyjęcia nowelizacji ustawy dotyczącej działania towarzystw budownictwa społecznego. Wtedy poseł wnioskodawca mówił: Podczas prac nad tym projektem ustawy wystąpił problem związany ze sposobem uwzględnienia specyfiki funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego. Naszym zdaniem i moim zdaniem, i zdaniem innych wnioskodawców - o czym za chwilę jeszcze słów kilka powiem - postulat TBS-ów i ich organizacji ogólnopolskiej jest słuszny. Chodzi o to, że te towarzystwa powinny być w zupełnie odmienny sposób potraktowane, niż proponujemy, bowiem znajdują się one w specyficznej sytuacji. W dalszej części swojego wystąpienia poseł wnioskodawca zadeklarował: W związku z tym podzielamy zdanie, które przedstawiły nam organizacje TBS-ów, że należy pozostawić zwolnienie od podatku dochodowego dla TBS-ów i może będzie stworzona autopoprawka, którą w dalszym procesie legislacyjnym zgłosimy, bądź też forma innego rozwiązania, które pojawiło się, ale o nim jeszcze przed podjęciem decyzji o dalszym procedowaniu mówić nie będziemy. Niestety, mówię to z przykrością i żalem, taka propozycja na etapie prac ani w podkomisji, ani w komisji ze strony wnioskodawców nie została przedstawiona.

    Kolejna wątpliwość dotyczy konsekwencji proponowanego rozwiązania dla wspólnot mieszkaniowych. Pozbawienie wspólnot mieszkaniowych zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spowoduje, że środki pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi gromadzone przez członków wspólnoty na przyszłe remonty na funduszu remontowym podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a takie rozwiązanie, moim zdaniem i zdaniem Komisji Finansów Publicznych, nie może zostać zaakceptowane. W przeciwieństwie do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustawa o własności lokali nie przewiduje bowiem, aby wspólnoty mieszkaniowe mogły dokonywać odpisów na fundusz remontowy w ciężar kosztów, a tym samym aby te odpisy mogły stanowić koszty podatkowe.

    Niestety, w trakcie prac nad projektem ustawy wnioskodawcy nie wyjaśnili tych wątpliwości, nie przedstawili też żadnych propozycji zmian, które usunęłyby negatywne skutki przyjęcia ustawy dla towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Co więcej, osłabione zostało uzasadnienie projektu z uwagi na wyjaśnienia, które otrzymaliśmy ze strony rządowej, odnoszące się do wątpliwości co do interpretacji pojęć ˝zasoby mieszkaniowe˝ oraz ˝gospodarka zasobami mieszkaniowymi˝, co w ocenie wnioskodawców również uzasadniało przyjęcie projektu.

    Można zatem z całym przekonaniem stwierdzić, że analiza projektu w trakcie prac nad nim prowadziła do wniosku czy doprowadziła do wniosku, że jego przyjęcie, zamiast zrealizować cel wskazany przez wnioskodawców, raczej będzie prowadzić do powstania problemów wielu podmiotów, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44, który wnioskodawcy proponują skreślić.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze powyższe, Komisja Finansów Publicznych wnosi o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedłożonego przez grupę posłów, druk nr 1348. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


63 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy