Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3575 i 3707).


Poseł Sprawozdawca Józef Racki:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Komisji Infrastruktury przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac komisji nad rządowym projektem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3575.

    Projekt ustawy ma na celu usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych oraz zapewnienie sprawnej realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zadania w zakresie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe podejmuje starosta. Dlatego w art. 11a dodano ust. 2a o następującej treści: wojewoda albo starosta wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji objętej wnioskiem właściwego zarządcy drogi, w tym dla wszystkich elementów, które winny być ujęte w tej decyzji.

    Chodzi m.in. o powiązanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi, określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych innych dróg publicznych, w przypadku gdy wniosek zawiera określenie granic tych pasów, określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, określenie obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, określenie obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, określenie obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, a także określenie obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do przekazania wybudowanych i oddanych do użytku dróg właściwym zarządcom drogi. W dotychczasowym stanie prawnym wojewoda wydawał decyzję dla elementów budowy drogi krajowej i wojewódzkiej, a dla elementów wychodzących poza pas, dotyczących zjazdów, przebudowy urządzeń wodnych, dróg dojazdowych decyzje wydawał starosta. W nowym stanie prawnym będzie to zawarte w jednej decyzji.

    Wychodząc naprzeciw ułatwieniu przekazywania właściwym zarządcom wybudowanej infrastruktury wraz z gruntami, wprowadzono zapis w art. 11d określający załączniki, jakie winny być złożone przy wniosku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Są to m.in.: mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca zasięg proponowanej inwestycji, nie tylko projektowanej drogi, powiązania z innymi drogami publicznymi, projekt podziału gruntów z określeniem nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości i zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

    Zmiana w art. 19 dotyczy wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy lub zarządu drogi, następującego z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna.

    W art. 18 i art. 20b zapisano, że Lasy Państwowe zarządzające nieruchomościami przeznaczonymi pod inwestycje drogowe są zobowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, a wysokość ustalonego odszkodowania zmniejsza się o kwotę równą wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew i krzewów.

    Ustawa dokonuje zmian w ustawie Prawo wodne i w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

    W dodanym ust. 1a do art. 88 ww. ustawy zapisano, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest dopuszczalne, o ile ponowna ocena nie dotyczy kwestii rozstrzygniętych wcześniej postanowieniem wydanym po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

    W art. 5 projektu ustawy zapisano, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem opisanych w ust. 2 tego artykułu.

    Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i traci moc z dniem 31 grudnia 2023 r.

    Mając na uwadze dalsze usprawnienia procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy dróg, wnoszę o przyjęcie ptojektu ustawy przedłożonego w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zawartego w druku nr 3707. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka)Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw


56 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy