Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

57 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3727 i 3742).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

    Większość z 12 poprawek ma charakter legislacyjny lub ujednolicający terminologię na przykład z zapisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Celowe jest uzupełnienie warunków, jeśli chodzi o emisję listów zastawnych, o informację o sposobie i terminach wypłaty odsetek, ale nie tylko, także o terminach i warunkach wykupu listów zastawnych. W przypadku upadłości banku to jest dosyć istotna informacja dla nabywców tychże listów zastawnych.

    Nasze wątpliwości budziły poprawki 4. i 6., które dokonują istotnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczą one zwolnienia od podatku odsetek lub dyskonta od wszystkich obligacji emitowanych przez BGK, a także od zbycia samych obligacji, a więc nie tylko listów zastawnych podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chodzi tu zarówno o osoby fizyczne, jak i prawne, i którzy płacą podatki dochodowe w swoich krajach, co regulowało dotychczas rozporządzenie. Biuro Legislacyjne jednak nie dostrzega naruszenia zasad techniki prawodawczej w tym względzie, dlatego będziemy popierać przyjęcie tej poprawki.

    Nasze zastrzeżenia do samej ustawy, co do niebezpieczeństw, które się z nią wiążą, zgłaszaliśmy, przedstawialiśmy podczas poprzedniego czytania i nadal je podtrzymujemy. Nie jest tak, że ustawa jest naprawdę bardzo bezpieczna i przynosi same korzyści. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw


113 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy