Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jan Cedzyński:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Nieobecna Pani Premier! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W związku z coraz częściej występującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w wyniku których w gospodarstwach wielu rolników następują znaczne zniszczenia plonów - w ostatnim czasie na terenie gminy Szydłów, jak również w innych gminach województwa świętokrzyskiego wystąpiły klęski huraganu i gradobicia - wnoszę o jak najszybsze uruchomienie działania: Przywrócenie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oczekuję, że w ramach wspomnianego programu wsparcie będzie mogło być realizowane również w sytuacjach, kiedy w gospodarstwach wystąpiły zniszczenia jedynie plonów, na przykład zniszczenie owoców śliw, jabłoni, grusz itp., na przykład w wyniku gradobicia, mimo iż wspomniane gradobicie nie uszkodziło trwale drzew, lecz uszkodziło niemal cały plon w danym roku. Umożliwi to dalsze funkcjonowanie takich gospodarstw. W tożsamym programie, jaki obowiązywał w ramach PROW 2007-2013, elementem obowiązkowym do uzyskania wsparcia było m.in. wystąpienie strat na poziomie powyżej 10 tys. zł w ramach środków trwałych, np. trwałego uszkodzenia drzew, uszkodzenia budynków inwentarskich, uszkodzenia maszyn itp.

    Dlatego oczekuję, aby w ramach nowego programu, o jakiego uruchomienie wnioskuję, wystąpienie np. znacznego zniszczenia plonu w danym roku było elementem wystarczającym do uzyskania wsparcia mimo niewystąpienia strat w ramach ww. środków trwałych, gdyż np. klęska żywiołowa w postaci gradobicia nie powoduje trwałego uszkodzenia drzew.

    Czy dla pani premier to uzasadnienie postulatów poszkodowanych rolników jest wystarczające, aby podjąć działania? Czy pani premier zmierzy się z problemem i pomoże tym rolnikom, którzy w ramach obowiązującego programu nie mogą liczyć na wsparcie? Dziękuję bardzo. (Oklaski)


23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytania panów posłów Jana Cedzyńskiego i Cezarego Olejniczaka, wyjaśniam, co następuje.

    Otóż w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowane będą inwestycje polegające na odtworzeniu zniszczonego na skutek wystąpienia ww. zjawisk potencjału produkcyjnego.

    O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik, jeżeli, po pierwsze, posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, po drugie, w gospodarstwie prowadzona jest zarobkowa działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, produkcja sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego, fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryby, po trzecie, w gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub działań podjętych zgodnie z dyrektywą 2000/29 Wspólnoty Europejskiej w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego.

    Pomoc będzie przyznawana na operację zapewniającą odtworzenie potencjału rolnego w gospodarstwach zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof w zakresie, po pierwsze, przywrócenia funkcjonalności budynkom lub budowlom, po drugie, przywrócenia funkcjonalności infrastruktury technicznej w gospodarstwie rolnym, po trzecie, odtworzenia maszyn, urządzeń rolniczych i wyposażenia, po czwarte, odtworzenia sadów i plantacji wieloletnich, po piąte, odtworzenia produkcji zwierzęcej poprzez zakup stada podstawowego.

    Koszty kwalifikowalne będą obejmowały, po pierwsze, koszty budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynków lub budowli jedynie wówczas, kiedy rolnik nie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie przepisów prawa, po drugie, koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i urządzeń, do wartości rynkowej majątku, po trzecie, koszty zakupu, w tym również instalacji, lub budowy elementów infrastruktury technicznej, po czwarte, koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, po piąte, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów lub licencji, po szóste, koszty odtwarzania zniszczonych lub uszkodzonych plantacji chmielu i sadów, plantacji krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż pięć lat, po ostatnie, koszty zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, w przypadku odtwarzania potencjału produkcji zwierzęcej.

    Pomoc będzie polegała na refundacji części, do poziomu 80%, kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi lub na jedno gospodarstwo w ramach tego instrumentu nie może przekroczyć 300 tys. zł.

    Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pomoc będzie przyznawana na odtworzenie tylko tych składników gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu.

    Ponadto producenci rolni poszkodowani przez suszę, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, nie będą mogli uzyskać pomocy w ramach tego poddziałania ze względu na określony w programie katalog kosztów kwalifikowalnych oraz warunek dotyczący odtworzenia tylko tych składników gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu.

    Chciałbym także wyjaśnić, że na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich zabezpieczono kwotę prawie 414 mln euro.

    Obecnie trwają w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowania projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie tego, aby to działanie zostało uruchomione. Przewidujemy, że pod koniec tego roku to działanie na bazie przyjętego rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi powinno być uruchomione i będą prowadzone nabory w tym zakresie. Dziękuję.


23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W tej chwili w komisji rolnictwa rozpatrujemy wniosek komisji rolnictwa do ministra rolnictwa właśnie w sprawie PROW na lata 2014-2020. Życzylibyśmy sobie jako posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, żeby rozporządzenie w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym przez różne kataklizmy, np. z gminy Szydłów w woj. świętokrzyskim, o której powiedział pan poseł Cedzyński, było wydane wcześniej, a nie na koniec tego roku, tylko chociażby we wrześniu czy też w sierpniu. Będą inne nabory i można to zrobić, więc ten nabór na to działanie również powinien być uruchomiony jak najszybciej.

    Mam pytanie do rządu. Czy trwają prace w rządzie, żeby wprowadzić powszechny systemem ubezpieczeń od wszelkich nieszczęść, które występują na obszarach wiejskich, czyli od nawałnic, od gradobicia, od suszy itd.? Ten system w wielu krajach Unii Europejskiej nazywa się systemem zarządzania ryzykiem. Z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu krajowego, ze składek rolników i producentów rolnych można (Dzwonek) taki system stworzyć. Stąd moje precyzyjne pytanie: Czy rząd pracuje nad powszechnym systemem ubezpieczeń upraw i budynków inwentarskich? Dziękuję bardzo. (Oklaski)


23 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

    Pani Marszałek! Odpowiadając na pytania pana posła Olejniczaka, chcę powiedzieć, po pierwsze, że kwestia, która wynika z harmonogramu pracy w zakresie wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie, jest faktem. Cieszymy się, że w tym względzie być może będzie możliwość, żeby nieco przyspieszyć działania, natomiast nie chcę tu podawać konkretnych terminów, bo one też są uzależnione od ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie uzgodnień międzyresortowych. Możemy dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że postaramy się, żeby ten termin skrócić. Założyliśmy horyzont do końca grudnia tego roku, natomiast jeśli będzie to szybciej, to oczywiście będziemy informować i komisję rolnictwa, i opinię publiczną.

    W kwestii dotyczącej ubezpieczeń chcę tylko dodać, że oczywiście w Departamencie Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace w zakresie rozważenia możliwości wprowadzenia jednego pakietu ryzyka, natomiast oczywiście związane jest to ze zwiększonymi wydatkami na poziomie ponad 1,2 mld zł. Przypomnę, że w tej perspektywie na tę część wydatków z budżetu mamy ponad 200 mln zł. Oczywiście zwiększamy wydatki z 3,5% do 18% w przypadku rozważenia tego jednego pakietu ubezpieczeniowego.

    Natomiast jeśli chodzi o kolejną sprawę, czyli o pomoc tym gospodarstwom, które ucierpiały w wyniku klęski suszy, informuję, że ta sprawa była przedmiotem dyskusji w Radzie Ministrów. Minister rolnictwa będzie przygotowywał projekt dotyczący pomocy finansowej dla tych gospodarstw, które ucierpiały w wyniku klęski suszy. Natomiast czekamy w tej chwili na ostateczne potwierdzenie działań komisji przygotowującej projekty protokołów, na podstawie których będziemy mogli stwierdzić, o jakiej powierzchni mówimy, jaka powierzchnia została dotknięta klęską suszy, żeby przygotować odpowiednie do tej powierzchni środki finansowe. Deklarujemy w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że to działanie chcielibyśmy jak najszybciej rozstrzygnąć. Dziękuję.Jan Cedzyński, Cezary Olejniczak, Kazimierz Plocke - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jan Cedzyński, Cezary Olejniczak, Kazimierz Plocke - w sprawie pilnej konieczności uruchomienia w ramach PROW na lata 2014-2020 działania: "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" a także modyfikacji zasad przyznawania pomocy rolnikom


4841 wyświetleńZobacz także:


Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy