Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1348 i 1761).


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt już po raz kolejny przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który jest zawarty w druku nr 1348, a sprawozdanie komisji zawarte jest w druku nr 1761.

    Projekt ustawy dotyczy skreślenia pkt 44 w art. 17 w ust. 1. Dotyczy on zwolnienia od podatku dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części, która przeznaczona jest na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, a wyłącza z tego zwolnienia dochody uzyskane z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Mówiłam już o tym w swoim wcześniejszym wystąpieniu, szanując inicjatywę posłów wnioskodawców i wykonaną przez nich pracę przy tworzeniu przedstawionego projektu, ale pozwolę sobie znów przedstawić kilka argumentów, które niestety pokazują niedoskonałości przy jego przygotowaniu.

    Otóż w uzasadnieniu przedstawionego projektu czytamy, iż proponowana zmiana uwzględnia uwagi zgłaszane przez podmioty stosujące ustawę, czyli spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz zarządców nieruchomości mieszkaniowych, a jednak z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że w zgłaszanych stanowiskach tychże instytucji pojawia się wręcz wniosek o rozszerzenie zakresu zwolnienia dla tych podmiotów wynikającego ze wspomnianego przepisu, a nie jego wykreślenie. Mam przed sobą wystąpienie Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego, która wyraża w swojej opinii wielkie zaniepokojenie pracami legislacyjnymi nad tą ustawą. W konkluzji tego wystąpienia czytamy, iż Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego wyraża stanowczo negatywną opinię na temat przedmiotowego projektu i zwraca się do pani marszałek o przeanalizowanie skutków wprowadzenia proponowanego projektu i wnioskowanie o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

    Kolejny przedstawiony przez wnioskodawców argument wskazujący na potrzebę przyjęcia proponowanych zmian jest taki, że w art. 17 w ust. 1 w pkt 44 znajdują się pojęcia takie jak ˝zasoby mieszkaniowe˝ i ˝gospodarka zasobami mieszkaniowymi˝, które według posłów wnioskodawców nie zostały w żaden sposób zdefiniowane ani w ustawach podatkowych, ani w żadnych innych przepisach powszechnie obowiązujących. Trudno zgodzić się z tym argumentem, bo właśnie w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi podatników i organów podatkowych minister finansów już w marcu 2008 r. wydał w tym zakresie interpretację ogólną, w której sprecyzował dokładnie, co należy rozumieć właśnie przez pojęcia ˝zasoby mieszkaniowe˝ oraz ˝gospodarka zasobami mieszkaniowymi˝.

    Kolejna uwaga do przedstawionego projektu dotyczy braku powiązania zapisów uchylających art. 17 ust. 1 pkt 44 ze zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy te stanowią bowiem, że różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię a przychodami z opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Taki zapis wskazujący na to, że spółdzielnie mieszkaniowe rozliczają się bezwynikowo, wymusza jednocześnie dokonanie stosownych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

    W podsumowaniu zaznaczyć należy także, że zmiany w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem dochodowym powinny być poprzedzone stosownym okresem vacatio legis oraz powinny być wprowadzane od początku roku. Wnioskodawcy w zapisie art. 2 tych wymagań nie uwzględnili, proponując 14-dniowy termin wejścia w życie ustawy.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Państwo Wnioskodawcy! Jako Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska w czasie pierwszego czytania proponowaliśmy, by kontynuować procedowanie nad tym projektem w Komisji Finansów Publicznych. Tak też się stało i podczas posiedzeń komisji, ale także podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego, zdecydowano o odrzuceniu tego projektu i o to wnoszę w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. (Oklaski)



Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


329 wyświetleń




Zobacz także:







Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy