Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3575 i 3707).


Poseł Jacek Czerniak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3575 i 3707.

    Warto zauważyć, że projekt ustawy przewiduje zmiany w następujących trzech ustawach: ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

    Ten projekt ustawy został przygotowany, jak wynika to z uzasadnienia, w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych w kontekście wydatkowanych funduszy unijnych w nowej perspektywie w latach 2014-2020, jak również po to, aby wyeliminować zagrożenia dotyczące niedotrzymania terminów realizacji zadań. Zmiany w zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawy, zostały przygotowane ze względu na konieczność zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych zarówno poprzez doprecyzowanie istniejących przepisów, jak i dodanie nowych. Przepisy projektowanej ustawy będą miały zastosowanie do następujących podmiotów: zarządów dróg publicznych, wojewodów i starostów jako organów wydających decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. decyzję ZRID, a także użytkowników wieczystych gruntów oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

    Po pierwsze, projekt ustawy przewiduje 11 zmian w zakresie przepisów specustawy. W ustawie Prawo wodne proponowane zmiany polegają na wydłużeniu terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych do lat sześciu. W ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko proponowane zmiany dotyczą wydłużenia okresu wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do złożenia wniosku o decyzję realizacyjną, tj. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji ZRID, jak również wprowadzenia możliwości dokonania zmiany decyzji ZRID bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wprowadzenia możliwości przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID.

    Mając na względzie te wszystkie proponowane zmiany projektu ustawy, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za ich przyjęciem. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw


216 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rzeczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy