Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druki nr 3432 i 3630).


Poseł Krystyna Ozga:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mediacja jako zasada jest godna uwagi co do szerszego zastosowania w sprawach rodzinnych, rozwodowych. To nie ulega wątpliwości. Ale czy ta ustawa, czy ten projekt ustawy ułatwi tryb postępowania? To jest zasadnicze pytanie.

    Kolejne pytanie. Wobec tak głębokiej nowelizacji rodzi się zasadnicze pytanie: Które kategorie spraw lub konkretne sprawy nie będą mogły być poddawane mediacji?

    I ostatnie pytanie. Jakie działania będą podjęte w przypadku, gdy jedna ze stron wskaże jako mediatora na przykład swojego znajomego lub osobę tendencyjną, a druga strona nie wyrazi na to zgody? Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów


33 wyświetleń

Zobacz także: