Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 3518 i 3693).


Poseł Jan Cedzyński:

    Szanowna Pani Marszałkini! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy Prawo o zgromadzeniach.

    Omawiany projekt dotyczy kompleksowego uregulowania zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń. W projekcie uwzględniono standardy konstytucyjne i międzynarodowe, w tym prawa gwarantowane przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

    Powyższe poprzez, po pierwsze, wprowadzenie definicji zgromadzenia spontanicznego, którego zwołanie będzie możliwe w reakcji na nagłe i niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia wydarzenia, po drugie, wprowadzenie zróżnicowanych i jednoznacznych przesłanek rozwiązania zgromadzeń w zależności od rodzaju zgromadzenia, po trzecie, wprowadzenie odrębnej od Kodeksu postępowania administracyjnego procedury odwoławczej od decyzji o zakazie zgromadzenia spełnia zadość wymaganiom określonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12, stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. z 2013 r. poz. 397 oraz z 2014 r. poz. 1327, oraz stanowi wykonanie wytycznych wskazanych w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce, skarga nr 1543/06.

    Z tych też względów rekomendujemy przyjęcie projektu zawartego w wyżej wymienionym sprawozdaniu w proponowanym brzmieniu. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o zgromadzeniach


83 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy