Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425, 3426 i 3699).


Poseł Renata Zaremba:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko w sprawie sprawozdania o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 1441, 3425 i 3426.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Procedowany projekt ustawy jest dostosowaniem przepisów obecnie obowiązujących w ustawie Prawo bankowe oraz niektórych innych ustawach do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotyczącego niezgodności z konstytucją przepisów ustawy Prawo bankowe przyznającej bankom uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Trybunał Konstytucyjny słusznie podkreślił w swoim uzasadnieniu wyroku, iż uprawnienia banków do wystawiania BTE naruszają konstytucyjną zasadę równego traktowania - art. 32 ust. 1 konstytucji. Bank i klient powinni mieć równe co do zasady możliwości obrony swoich praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem dzisiaj bank sam wydaje tytuł egzekucyjny zastępujący orzeczenie sądu, a więc klient nie może odnieść się do zarzutów.

    Tak więc projekt ustawy eliminuje z obrotu gospodarczego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego, tzw. BTE, stosowaną powszechnie przez banki w przypadku dochodzenia należności bankowych, jak również wprowadza zapisy, które obowiązują w tym zakresie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, SKOK-i, które dysponują analogicznym do BTE przywilejem określonym w art. 29a ustawy o SKOK-ach. Kasa może wystawiać tytuł egzekucyjny na podstawie ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, lub zabezpieczeniem wierzytelności z tych czynności.

    Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy do umów pożyczek zawieranych przez kasy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa bankowego.

    W ustawie przyjęto również zapis dotyczący restrukturyzacji kredytu na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. A więc jeżeli klient nie będzie wywiązywał się ze zobowiązań udzielonego kredytu, bank po wezwaniu do spłaty kredytu poinformuje o możliwości złożenia przez kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych.

    Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia zarówno przez banki, jak i SKOK-i postępowania egzekucyjnego w postępowaniu sądowym. Zapewni to dłużnikom tych instytucji prawo do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Banki oraz SKOK-i na dostosowanie swojej działalności mają ustawowo określony termin 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projektowana regulacja prawna nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Klub Platformy Obywatelskiej rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw zawartego w sprawozdaniu komisji, druk nr 3699. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


131 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy