Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Państwo Posłowie! Dzisiejsza debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za rok 2014 i udzieleniem absolutorium Radzie Ministrów, trwająca od godz. 9.30, pokazała, na ile skupiamy się na wykonaniu budżetu, a na ile rozmawiamy o problemach, które występują w trakcie realizacji, i o zjawiskach, które miały początek przed bardzo wielu laty.

    Na tej sali wszyscy - zaczynając od prezesa Narodowego Banku Polskiego, poprzez państwa posłów, a przede wszystkim poprzez państwa posłów - mówili o złotej regule wydatkowej, to jest: tyle wydatków, ile przychodów. Ale nie zauważyłam ani wtedy, gdy pracowaliśmy nad budżetem na rok 2014, ani w trakcie roku jakichkolwiek projektów, które by mówiły, że któryś z wydatków należałoby zmniejszyć, dlatego że nie mamy określonych przychodów. A zatem wszyscy na tej sali godzili się na to i taka jest praktyka dotycząca między innymi konstruowania budżetu w państwie. Gdybyśmy byli jedynym państwem, które w inny sposób kształtuje budżet i ma dług i deficyt, to moglibyśmy o tym mówić. Przybliżamy się do określonego modelu i zasad, które wypracowała Unia Europejska. Ale jeżeli porównamy... Ja celowo w trakcie omawiania sprawozdania komisji nie przedstawiałam takiej informacji, ale powinniśmy - pewno w tym momencie tylko w celu rozważenia - wskazać i porównywać określone identyczne dane Polski i innych krajów europejskich.

    Na koniec chcę powiedzieć, że jeżeli mówimy o wzroście PKB w krajach europejskich, to w 2014 r. w Polsce wzrost PKB wynosił 3,4%, wzorujemy się na innych gospodarkach, ale na przykład w Wielkiej Brytanii wzrost PKB to 2,8%, we Francji wzrost to 0,2%, a w Niemczech, które są wzorem rozwoju gospodarki, wzrost PKB to 1,8%.

    W przypadku deficytu sektora general government nasz deficyt na koniec roku wynosił 3,2%, ale w Hiszpanii - 5,8%, we Francji - 4%, w Wielkiej Brytanii - 5,7%. A zatem powinniśmy się porównywać do innych, a nie tylko próbować krytykować.

    (Poseł Elżbieta Rafalska: Chcemy mieć ich poziom życia.)

    Zgoda, ale jeżeli pani poseł Rafalska mówi o ich poziomie życia, to prosiłabym, by o starcie powiedzieć: Był 1989 r., dochód na jednego mieszkańca u nas - ileś, kryzys u nas - ileś, zadłużenie u nas - kredyt gierkowski spłacony dopiero w 2014 r. Chodzi o ten start i korzystanie w tym okresie z możliwości. A zatem my nadrabiamy. Pewno, że trudno jest gonić peleton, ale w tym okresie rząd starał się tak skonstruować budżet, żeby w tym zakresie, po pierwsze, być bezpiecznym, a po drugie, na ile to możliwe, dogonić tych, którzy są przed nami.

    O długu sektora mówiliśmy również i w tym zakresie Polska ma dług sektora general government w wysokości 50%. Średnia w krajach europejskich, w Unii Europejskiej to 86%, w strefie euro - prawie 92%. Ale są i inne kraje i w Wielkiej Brytanii ten wskaźnik jest o 40% wyższy niż u nas, w Niemczech wynosi on 75%. A zatem jeżeli porównujemy te dane, to musimy o tym powiedzieć.

    Teraz przechodzę do oceny. Nie skupiliśmy się albo ta dyskusja pokazała, że nie skupiono się nad tym, jak wykonano budżet, tylko powiedziano, jakie mamy jeszcze cele do zrealizowania albo jakie są oczekiwania społeczne, bo gdybyśmy popatrzyli na wykonanie wszystkich mierników związanych z wykonaniem budżetu, to zobaczylibyśmy, że one zostały zrealizowane.

    Co do tej debaty pani minister Majszczyk zakończyła na ustawie o lasach i na wpłatach, pokazując zarządzanie i prowadzenie gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe. Bardzo długą debatę przeprowadziliśmy i chcielibyśmy, żeby Polacy po prostu wiedzieli, że Lasy to przedsiębiorstwo państwowe, to nie jest gospodarstwo, którym zarządza generalny dyrektor Lasów Państwowych, i jest własnością... Jeśli chodzi o beneficja, czyli to wszystko, co wypracuje, nie tylko pracownicy Lasów Państwowych, ale również wszyscy inni z wyniku wypracowanego przez Lasy powinni skorzystać. Bardzo ostrożnie w tym zakresie postępowano, dlatego że wskazano, że przez pierwsze 2 lata będą wpłaty do budżetu po 800 mln, a potem będzie to określony procent, wskazano też w tej ustawie, że jeżeli będą trudne lata, to ta wpłata będzie niższa. Na co przeznaczono te pieniądze? Myślę, że wtedy czy w debatach przed przyjęciem tej ustawy bardzo wyraźnie pokazywano, jak są potrzebne środki między innymi z budżetu na budowę dróg lokalnych. A zatem przeznaczono część środków na dofinansowanie zadania samorządu i w tym zakresie to jest dobrze oceniane, a z drugiej strony - mocno krytykowane.

    Jeżeli zabieracie państwo posłowie głos w dyskusji, to na coś się w końcu trzeba zdecydować, bo albo chcecie mieć drogę lokalną, a od nikogo nie usłyszałam, że projekt przekazywania środków na budowę dróg lokalnych jest zły, parlament w ten sposób zdecydował, albo nie chcecie.

    Chciałabym, żebyśmy debatowali uczciwie, bez mitów. Od lat nikt na tej sali nie chciał i nie chce prywatyzacji Lasów Państwowych. Przyjęto inicjatywę - i tak ją trzeba oceniać - zapisania umocnienia gwarancji konstytucyjnej, iż jest to dobro ogólnonarodowe, z pewnymi wyjątkami ustawowymi. Na tej sali mówiliśmy o tym, że chodzi o to, by drogi i autostrady nie przebiegały wokół lasów i puszcz, a lasy nie były dla nikogo niedostępne, tylko z jeleniem w środku. Źródła, które wykryto na terenie lasów i które mogłyby zasilać miasta w wodę, otoczenie wody też byłyby wtedy niedostępne. Mówimy zatem o irracjonalnym działaniu. Próbuje się straszyć Polaków, że czyni się tutaj jakiś zamach. Tak samo próbuje się dzisiaj straszyć Polaków - i chciałabym, żeby pani minister również poza tą salą, wszędzie, gdzie pani może, odnosiła się do tego, podobnie jak pan minister - wmawiając im wprowadzenie podatku katastralnego. Staramy się to pokazywać, resort też, tymczasem kto może, wciska ludziom taką półprawdę i próbuje zasiać w nich niepewność. Zatem jeżeli ma być debata, to powinna być ona uczciwa.

    Tyle mówiono o zatrudnieniu w sektorze budżetowym, wskazywałam to w sprawozdaniu. Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych rozmawiano o tym, że tylko 200 osób w skali kraju to było wyższe zatrudnienie. Najwyższe zatrudnienie mamy w sektorze żołnierzy zawodowych. A zatem nie jest tak, że państwo próbuje być kosztowne. Nie zauważyłam, żebyśmy cokolwiek, nawet jak realizujemy budżet czy go omawiamy, dopychali kolanem. Chciałabym trochę zdyskredytować tę przenośnię, bo możemy mówić, że coś dajemy, na czymś nam zależy albo takie są rozstrzygnięcia. Wiem, że to takie ładne zdanie i ono ładnie brzmi.

    Pan minister Kapica mówił o wyłudzaniu VAT-u, też o tym mówiłam bardzo szczegółowo, była długa debata. Chcę dodać tylko jedną rzecz. Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, przygotowując plan kontroli Najwyższej Izby Kontroli, rozmawialiśmy o tym, jak można mówić o szarej strefie, o identyfikowaniu, o ocenianiu lepszego poboru podatków. Minister wyjaśniał i tu, na sali, i na posiedzeniu komisji, jaki to jest problem. Chcę powiedzieć, że gdybyśmy tak siedzieli... Mogłabym to powiedzieć również do opozycji. Kiedyś był problem, gdy zaczynał funkcjonować fundusz alimentacyjny, który się napełniał i napełniał. Miał on dług 8 mld zł, i to wcale nie chodziło o słupy, tylko o określone osoby, które powinny płacić na swoje dzieci. I tylko tyle. I z tym mieliśmy i mamy do dzisiaj problem. A zatem jeżeli jest przestępstwo, to zależałoby nam na tym, żeby były podejmowane działania w tym zakresie.

    W sprawie outsourcingu pracowniczego debatowała, o czym mówiła pani poseł Hrynkiewicz, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Wpłynęło również pismo od zainteresowanych w sprawie outsourcingu pracowniczego. Wiem, że Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła szereg kontroli w tym zakresie, i wskazywała, że jeżeli będzie potrzeba, to zarówno w Komisji Finansów Publicznych... Zwróciłam się do stosownych instytucji, w tym również do ministra finansów, o informacje o problemach z tym związanych.

    I jeszcze jedna sprawa, tak zdawkowo, jeden z posłów zwrócił uwagę, żeby powiedzieć, o deflacji, czym ona była i w jaki sposób ona wpływała na inne zjawiska. Oczywiście oczekujemy większej waloryzacji świadczeń emerytalnych, oczekują tego emeryci, ale jeżeli mamy deflację - a mówiłam, że mam, chodzi o poziom takiej deflacji technicznej - to w naszych portfelach z powodu braku inflacji pozostają cały czas pieniądze. Jeśli jest inflacja, i ona jest z miesiąca na miesiąc, ma ona - o czym mówił pan prezes Belka - korzystny wpływ na realizację celu inflacyjnego, ale także na realizację budżetu. Niemniej jednak jeżeli nie ma inflacji rynkowej, mamy deflację, z tym problemem trzeba się zmierzyć, ta sytuacja jest trudniejsza, jeśli chodzi o realizację budżetu, ale w kieszeniach Polaków zostają pieniądze, które by zjadała podwyżka cen towarów. Nie doceniamy tego zjawiska, inaczej to wygląda, gdy możemy przyjąć podwyżkę wynagrodzenia i dokument o podwyżce, a jeżeli tego tak nie czujemy, to wydaje nam się, że takie zjawisko nie istnieje.

    Raz jeszcze chciałabym państwu podziękować. Proszono mnie, żeby wymienić posłów, dziękuję więc posłom referentom, posłom koreferentom, którzy pracowali na posiedzeniach komisji, posłom, którzy byli bardzo aktywni - bo w niektórych debatach część posłów była bardzo aktywna. Posłom, którzy uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, chciałabym raz jeszcze podziękować za współpracę, za to, że przygotowaliśmy wspólne sprawozdanie.

    Jeśli chodzi o Krajowe Biuro Wyborcze, to ono odbija się nam czkawką w budżecie. Krajowe Biuro Wyborcze ocenialiśmy każdorazowo. Tak się składało, że przez lata byłam posłem koreferentem tej części budżetu - nic nie wskazywało, o czym mówił prezes Najwyższej Izby Kontroli pan Krzysztof Kwiatkowski, w trakcie konstruowania budżetu ani na potrzeby, ani na zagrożenia związane z przygotowaniem tego systemu informatycznego, jego budowy. Państwo posłowie z opozycji zadawali bardzo szczegółowe pytania, między innymi o to, gdzie są postawione serwery. Uważaliśmy więc, że w pełni możemy zaufać oświadczeniom składanym przez kierownika Krajowego Biura Wyborczego i że nie wystąpią jakiekolwiek problemy, stąd pewnie nasza ocena. Wylało się, zdarzyło się i dlatego teraz jest w tej części taka ocena.

    Raz jeszcze podziękowania na ręce obecnej tutaj pani minister Hanny Majszczyk, która najczęściej uczestniczyła w posiedzeniach komisji podczas prac nad budżetem, także dla współpracowników pani minister, którzy przedkładali te informacje. Były trudne pytania, ale i były na nie odpowiedzi. Pewnie nie wszyscy będziemy usatysfakcjonowani tym, jak wygląda budżet, bo każdy ma swoje wyobrażenie o tym, jak powinien on wyglądać, ale ten budżet w porównaniu z budżetami innych krajów jest budżetem bezpiecznym dla każdego Polaka. Dziękuję.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


15 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy