Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Dariusz Bąk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pierwsze pytanie kieruję do prezesa Najwyższej Izby Kontroli: Czy rzeczywiście budżet na 2014 r. konstruowany był prawidłowo? W trakcie trwania roku budżetowego rząd PO i PSL - premierem był wtedy Donald Tusk - nałożył haracz na Lasy Państwowe. W styczniu pan premier ogłosił: nakładamy daninę na publiczną na Lasy, a już po 20 stycznia wiernopoddańcza koalicja PO-PSL w ciągu 26 godzin przeprowadziła trzy czytania i nałożyła na Lasy Państwowe haracz w wysokości 1600 mln zł, bez żadnych konsultacji, bez ostrzeżenia kierownictwa Lasów Państwowych, bez jakichkolwiek konsultacji ze związkami zawodowymi, z załogami. Takie oto praktyki były stosowane w 2014 r. Czy to nie przypomina czasów, kiedy w wyniku dekretu Bieruta nałożono obowiązkowe dostawy? Czy to nie przypomina czasu okupacji, kiedy nałożono kontyngenty? Tak rządzi Platforma Obywatelska i PSL.

    Szanowni Państwo! Co do pana ministra finansów, to pan minister finansów powiedział, że skoro Lasy Państwowe są państwowe, to mogą być obciążane podatkami. Według jakiej ustawy podatkowej nałożono na nie 1600 mln zł? To jest haracz. Lasy Państwowe i narodowe to nie są lasy rządowe, chwilowego rządu. Nie macie prawa do niszczenia tego, co dla narodu stanowi przestrzeń wolności. To jest przedsiębiorstwo, które samofinansuje się i gospodaruje na żywym organizmie, jakim jest las i gleba leśna. Wy zabierając 1600 mln zł, spowodowaliście konieczność...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Niech pan powie, komu to dano.)

    ...dodatkowego wycięcia 10 mln m3 drewna i zakłóciliście (Dzwonek) wszelkie możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa. Czy tak powinno się w Polsce, która mieni się być wolną i niezależną, rządzić? Uważamy, że nie. Społeczeństwo domaga się, aby przeprowadzić w tej sprawie referendum. Już od 20 miesięcy leży w Sejmie wniosek podpisany przez 2800 tys. Polaków. PO i PSL nie chcą poddać pod głosowanie wniosku o przeprowadzenie referendum.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Dziękuję.

    Poseł Dariusz Bąk:

    PSL i PO ignorują wolę narodu i społeczeństwa polskiego. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

    (Głosy z sali: Brawo!)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


62 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy