Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać o politykę zdrowotną państwa w kontekście realizacji budżetu. Proszę państwa, lubelskie centrum onkologii zakończyło pierwszy etap rozbudowy, którego koszt wyniósł 125 mln zł, przy czym 80% środków pochodzi z budżetu państwa. Ponadto około 67 mln zł przeznaczono na zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, zatrudniono specjalistów. Niezrozumiałe są dla nas działania, które uniemożliwiają osobom chorym korzystanie z nowej bazy leczniczej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Otóż Narodowy Fundusz Zdrowia oddział lubelski nie podpisał z tym centrum kontraktów od 1 lipca 2015 r., przesuwając termin załatwienia tej sprawy do połowy przyszłego roku. W naszej ocenie takie postępowanie zmierza do destabilizacji systemu leczenia onkologicznego w woj. lubelskim i pogorszenia kondycji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W przekonaniu niektórych właśnie o to chodzi, bo będzie to łatwiejszy łup do prywatyzacji. Dlaczego pogorszenia? Dlatego, że ten stan rzeczy powoduje, iż wartość miesięcznych nierozliczonych świadczeń będzie wahała się w granicach 1200 tys. zł. Jednocześnie nadmieniam, że za radioterapię Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ zapłacił za ubiegły rok w 85%. Zupełnie nierozliczone pozostają do tej pory nadwykonania w zakresie hospitalizacji, natomiast za nadwykonania w zakresie leczenia ambulatoryjnego NFZ nie płacił w latach ubiegłych. Jednocześnie w innych województwach za nadwykonania w zakresie radioterapii oraz hospitalizacji i chemioterapii NFZ płacił w 100%. (Dzwonek) Czym zasłużyło sobie woj. lubelskie na takie traktowanie i czy minister zdrowia podejmie działania w tej sprawie, aby zweryfikować ten stan rzeczy? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


75 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy