Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3655 i 3698).


Poseł Sprawozdawca Ireneusz Raś:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym w imieniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przedstawić sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druki nr 3655 i 3698.

    Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uchwalił do niej osiem poprawek. Siedem z nich zostało zarekomendowanych Wysokiej Izbie pozytywnie, jedna została większością głosów zarekomendowana negatywnie. Teraz chwilę o nich powiem.

    Senat nie podzielił poglądu Sejmu o konieczności wprowadzenia kolejnego zwolnienia podatkowego, wobec czego zdecydował się usunąć z ustawy art. 2 dotyczący zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, co wyraził w poprawkach 1., 4. i 6. Te poprawki łącznie zarekomendowaliśmy przyjąć.

    Natomiast w to miejsce w poprawce 3. Senat w obszarze, który chcieliśmy w ustawie o sporcie zawrzeć, zaproponował inne rozwiązanie. Zaraz powiem, czego ono dotyczyło. Zaproponował wyraźne określenie, że działalność Centralnego Ośrodka Sportu, na którą może otrzymać dotację celową z budżetu państwa, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązanie oczywiście ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i jednoznaczne wskazanie, że dotacją celową będą mogły być objęte jedynie działania w ramach zadań określonych w art. 29 ust. 1a ustawy o sporcie. Krótko powiem, że w pracach w Sejmie chodziło nam o to, przypomnę, że przy przekształceniu Centralnego Ośrodka Sportu w instytucję gospodarki budżetowej spowodowaliśmy, że działającym, można powiedzieć, jako non profit dla sportu olimpijskiego i kwalifikowanego ośrodkom, które nie mają zarabiać, w zasadzie są dotowane przez ministra sportu, nagle podnieśliśmy podatek o kilkaset procent. Zauważyliśmy to i od 1,5 roku zastanawialiśmy się, w jaki sposób to zrobić. Nasze rozstrzygnięcie, to sejmowe, mogło spotkać się z zarzutem niezgodności z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na te wątpliwości natury konstytucyjnej Senat znalazł lepsze rozstrzygnięcie, które zyskało aprobatę rządu. Poprawka 3. ma spowodować, że te podatki będą oczywiście wyższe niż przed przekształceniem, ale nie będą aż tak obciążały budżetu ministra sportu, bo przecież nie o to chodziło. Przypomnę, że minister sportu w tych siedmiu gminach, w których ma swoje obiekty, cały czas intensywnie działa, prowadzi inwestycje, które oczywiście podnoszą poziom atrakcyjności tych gmin i przyczyniają się do tego, że utrzymuje się tam duże zatrudnienie, a więc te gminy mają z tego tytułu wymierne korzyści podatkowe.

    Poprawka 2. poprawia błędne odesłanie. W poprawce 5. Senat wprowadził zgodne z terminologią prawa karnego określenie środka karnego z uwagi na to, że już orzeczenie środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych obejmuje utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. To zmiany ulepszające rozwiązania, które poprawiliśmy.

    W ostatniej poprawce, która również uzyskała pozytywną rekomendację komisji, Senat zaproponował stosowną modyfikację przepisu o wejściu w życie niektórych przepisów, tak aby część z nich weszła wcześniej, nie po 12 miesiącach, ale po 3 miesiącach. Takie były wnioski również niektórych środowisk sportowych.

    Jest jedna rozbieżność, o której chcę powiedzieć. W poprawce 7. Senat stanął na stanowisku, że nie znajduje uzasadnienia zwolnienie świadczenia olimpijskiego, tego świadczenia za medale olimpijskie, z podatku dochodowego od osób fizycznych, i postanowił skreślić tę zmianę jako niezgodną z zasadą równości wobec prawa. Powiem, dlaczego tak się stało. Tu oczywiście za chwilę zostaną wyrażone pewnie różne opinie, ale prawda jest taka, że komisja pracowała nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o sporcie, projektem komisyjnym i projektem poselskim rekomendowanym przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szukaliśmy rozwiązania, bo można powiedzieć, że ze względu na kryzys nasi olimpijczycy nie mieli waloryzowanego świadczenia olimpijskiego od 2008 r., czyli prawie 7 lat. Szukaliśmy takiego elementu waloryzacyjnego. Koledzy z lewicy wnioskowali o to, aby zwolnić to świadczenie z opodatkowania, ja w trakcie prac zaproponowałem, aby zmienić kwotę mnożnika z 1,1 na 1,4, co daje podniesienie wartości tego świadczenia o kwotę blisko 140 zł. Natomiast dzisiaj na posiedzeniu komisji większość zdecydowała, że należy również zrezygnować z opodatkowania tego świadczenia. Na tym zakończę prezentację sprawozdania. Dziękuję bardzo.Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


59 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy