Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3662).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 3662, wskazuje na dwa problemy: z jednej strony zanik etyki u przedsiębiorców udzielających kredytów i pożyczek Polakom, a z drugiej strony lawinowe zadłużanie się wielu rodzin, dramatyczną sytuację rodzin z powodu braku środków na podstawowe potrzeby, na przeżycie. Łatwym łupem firm pożyczkowych padają ludzie biedni, starsi, o niskich, ale stałych dochodach, takich jak emerytury, renty, wynagrodzenia na poziomie minimum socjalnego. Padają ofiarą także ci Polacy, którzy mają jeszcze czasem naiwną wiarę w to, że w sytuacjach podbramkowych i przez nich niezawinionych w ich obronie stanie ktoś z zewnątrz, stanie państwo, instytucja państwowa.

    Dla firm pożyczkowych stałe, ale niskie dochody są atrakcyjne i są przynętą, dlatego że łatwiej jest wtedy wykonać egzekucję komorniczą, ściągając zaległości ze stałych dochodów. Łatwo jest także złożyć ofertę kolejnej pożyczki, już wyżej oprocentowanej, w sytuacji gdy niskie dochody nie pozwalają na spłatę dotychczasowych rat. Koszty kredytów, odsetek, opłat i prowizji przekraczają nawet kilkakrotnie cały dług wyjściowy i rosną, wpychając ludzi w spiralę zadłużenia. Rzesza Polaków, którzy padli ofiarą tzw. chwilówek, kredytów w walutach obcych, polisolokat i innych produktów, jest ogromna. Samo zadłużenie emerytów szacuje się na 19 mld zł, w tym 4 mld zł stanowi kwota przeterminowanego zadłużenia. Wobec tego pojawia się problem, jak zahamować te negatywne zjawiska. Projektodawcy wychodzą z założenia, że główne przyczyny tego stanu rzeczy tkwią przede wszystkim w sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb klientów. Nie krytykując poszczególnych instrumentów, którymi posługują się instytucje rynku finansowego, traktują to tak, że ich niedopasowanie, oferowanie nie tej grupie klientów, do której powinny one być adresowane, powoduje perturbacje finansowe w rodzinach. Chodzi także o niewłaściwie przedłożoną ofertę. Identyfikują oni także przyczyny w tym, że w obrocie występują niedozwolone postanowienia umów z konsumentami. Co to znaczy: niedozwolone postanowienia? To znaczy takie postanowienia umów, które w sposób rażący naruszają interesy konsumentów. Rzeczywiście problem istnieje, jest dużo pozwów tego dotyczących. Ustawa ma więc zakazywać proponowania konsumentom usług nieodpowiednich dla ich potrzeb, zniechęcać do tego, zakazywać tego i karać za to, stosować odpowiednie kary. Dotyczy to także wpisywania do rejestru niedozwolonych klauzul, co miałoby mieć charakter edukacyjny i ostrzegawczy zarazem.

    W związku z analizą tego projektu pojawiają się jednak pewne wątpliwości, na które pragnę w tej chwili zwrócić uwagę. Przede wszystkim czy nie nastąpi w tym przypadku kolizja działań Komisji Nadzoru Finansowego z działaniami prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z tym, że np. w sytuacji tego samego zdarzenia dwa urzędy będą prowadzić postępowanie? Czy ta kwestia przez autorów projektu została dostatecznie rozstrzygnięta? Jeżeli nie, to myślę, że w czasie prac komisji należy się nad tym pochylić. Projekt ustawy w moim przekonaniu nie dookreśla także, czym są lub jakie są usługi nieodpowiadające potrzebom konsumenta. Odesłanie tutaj do przepisów innych ustaw może być niewystarczające, może być zbyt ogólne i narażać na subiektywną ocenę, tym bardziej że to przedsiębiorcy (Dzwonek), to udzielający kredytów będą musieli ocenić, czy dana usługa odpowiada potrzebom klienta, czy też nie. Uważam, że muszą być doprecyzowane w maksymalnym stopniu przesłanki upoważniające do takiego stwierdzenia.

    Panie marszałku, dwa zdania.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Proszę.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Projekt ustawy zawiera przepisy uniemożliwiające publikowanie danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, a to jest definicja ogólna. Należałoby wskazać, jakie dane przedsiębiorstwa podlegają publikacji, ale nie stanowią naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, żeby sytuacja była jasna.

    Wiele tutaj mówiono o klauzulach umownych i o całej procedurze, o wyposażeniu prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w nowe instrumenty działania. Jest tu m.in. kwestia tego rodzaju, że jeżeli teraz to prezes będzie decydował o wszczęciu postępowania, a decyzje nie będą wiążące dla innych, którzy stosują podobne klauzule, to mam wątpliwości, czy rzeczywiście zmiana sposobu z procedury sądowej na administracyjno-sądową rzeczywiście skróci czas rozpatrywania tych problemów, tych kwestii.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Pani poseł, proszę o konkluzję. Czas minął.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Wobec tego uważamy, że ustawa jest potrzebna, może łagodzić pewne problemy, ale z pewnością ich nie rozwiązuje i nie rozwiąże do końca, dlatego powinniśmy pracować nad tym projektem w komisjach. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw


37 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy