Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3643).


Poseł Renata Zaremba:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3643.

    Zadaniem, do którego Prokuratoria Generalna została powołana, jest ochrona ważnych praw i interesów Skarbu Państwa, prowadzenie spraw o charakterze precedensowym i o złożonej, trudnej materii. Dlatego też rządowy projekt ma na celu wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ograniczenie zaangażowania prokuratorii w sprawy mniejszej wagi, rutynowe, które z punktu widzenia ochrony interesów Skarbu Państwa nie wymagają istotnego zaangażowania prokuratorii, udoskonalenie mechanizmów służących promowaniu etycznych zachowań i unikania konfliktu interesów w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, uelastycznienie polityki kadrowej prokuratorii, usprawnienie przebiegu postępowań dyscyplinarnych radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz wsparcie prawne niektórych państwowych osób prawnych w sprawach wymagających ochrony ważnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego.

    Do najistotniejszych zmian, które znalazły się w projekcie ustawy, należy zmiana zasad i trybu przekazywania sprawy lub spraw przez prokuratorię do prowadzenia podmiotom reprezentującym Skarb Państwa. Stanowisko prokuratorii dotyczące przekazania sprawy bądź spraw będzie wiążące dla podmiotu reprezentującego Skarbu Państwa, gdy wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 300 tys. zł. Dotyczy to spraw rutynowych.

    W projekcie ustawy zapisano wyjątek od powyższej reguły, a więc wiążący dla prokuratorii będzie wniosek o przekazanie sprawy złożony przez prezesa Rady Ministrów lub ministra skarbu państwa w zakresie jego właściwości.

    Wprowadzono ponadto limit kwotowy. Prokuratoria Generalna nie będzie przekazywała sprawy lub grupy spraw, gdy wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 10 mln zł. Uzasadnione jest to interesem państwa, aby uniknąć skutków finansowych dla budżetu państwa.

    W projekcie ustawy przewidziano wzmocnienie mechanizmów gwarantujących unikanie konfliktu interesów w ramach prowadzonego przez prokuratorię zastępstwa procesowego oraz podejmowania przez radców prokuratorii dodatkowych zajęć zarobkowych. Dotyczy to zobowiązania radców i starszych radców do przestrzegania zasad etyki związanej z wykonywaniem zawodu oraz konieczności uzyskania pisemnej zgody prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na podjęcie przez radcę dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego.

    Projekt zakłada także usprawnienie procedur związanych z prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego wobec radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz uelastycznienie polityki kadrowej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Chodzi o możliwość zatrudnienia na stanowisku radcy osoby podejmującej pracę po raz pierwszy. Będzie to umowa na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, a po tym okresie osoba będzie mogła być mianowana przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa na radcę. Wprowadza się też stanowisko asystenta radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Na tych stanowiskach będą zatrudniani absolwenci prawa.

    W projekcie ustawy doprecyzowano zapisy dotyczące obowiązków kierownictwa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wskazano, że zarówno prezes, jak i wiceprezesi prokuratorii podlegają wszystkim rygorom wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składają oświadczenia o stanie majątkowym.

    Został rozszerzony zakres kompetencji Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w postaci wykonywania zastępstwa procesowego w przypadku niektórych rodzajów państwowych osób prawnych, np. państwowych uczelni wyższych, muzeów czy państwowych instytutów badawczych na polecenie prezesa Rady Ministrów.

    Projektowana regulacja prawna nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platformy Obywatelskiej rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw z druku nr 3643. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw


311 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy