Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3590 i 3613).


Poseł Maciej Małecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

    Szanowni Państwo! Poza sporem jest to, że wszelkie manipulacje i nieuczciwości na hurtowym rynku energii powinny być ścigane i surowo karane. Obowiązkiem polskiego państwa, polskiego Sejmu, jest zapewnienie takich regulacji prawnych, i wyposażenie w te instrumenty prawne odpowiednich organów, żeby można było zwalczać nieuczciwości na hurtowym rynku energii. Natomiast rozporządzenie REMIT, do którego dziś dostosowujemy polskie prawo, weszło w życie w roku 2011, zaś termin dostosowania przepisów prawa krajowego do tego rozporządzenia mijał w 2013 r. Byliśmy zapewniani, że te przepisy nie muszą być wprowadzane do polskiego prawa, bowiem rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, teraz jednak w uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać np. to, że proponowane rozwiązanie, czyli zmiana prawa krajowego poprzez dostosowanie jego przepisów do wymagań prawa wspólnotowego, jest narzędziem interwencji i nie da się go zastąpić innym, np. zmianą wykładni przepisów czy zmianą praktyki stosowania. W tym przypadku zaistniała potrzeba określenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT.

    Tu nasuwa się pytanie: Dlaczego dopiero teraz, blisko cztery lata od wejścia w życie rozporządzenia REMIT, zdecydowaliście się państwo - mówię do przedstawicieli rządu - dostosować polskie prawo do tych przepisów, żeby skutecznie zapobiegać nieuczciwości na hurtowym rynku energii? Co więcej, kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, w której po kilku latach błogiego spokoju, w tym przypadku po czterech latach, rząd nagle zaczyna się spieszyć i próbuje w ciągu kilku tygodni nadrobić to, na co miał kilka lat.

    Symboliczny jest cytat z uzasadnienia rządowego do tego projektu ustawy: Konieczne jest jak najszybsze zapewnienie stosowania rozporządzenia z uwagi na fakt, że weszło ono w życie 28 grudnia 2011 r. Przypominam, że mamy końcówkę lipca 2015 r. i po czterech latach od przyjęcia rozporządzenia okazuje się, że nie da się ani określić sankcji, ani nałożyć nowych zadań na organy regulacyjne bez odpowiednich przepisów ustawy, mimo że głównym celem rozporządzenia REMIT z 2011 r. było właśnie wprowadzenie dotkliwych, skutecznych i odstraszających sankcji za manipulacje na hurtowym rynku energii. Ponadto dopiero po czterech latach określone zostają zasady i stworzona zostaje podstawa prawna współpracy pomiędzy Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Nadzoru Finansowego i Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Także dopiero po czterech latach określane są zasady współpracy i przekazywania wrażliwych informacji między takimi organami kontrolnymi, jak NIK, główny inspektor kontroli skarbowej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego itd.

    Dopiero teraz ustawa reguluje również nakładanie kar finansowych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Tu też pozwolę sobie na krótki cytat z uzasadnienia ustawy: Z uwagi na fakt, że do tej pory nie była uregulowana kwestia terminu płatności kar pieniężnych, naliczania ewentualnych odsetek od tych kar oraz brak było regulacji dotyczących przedawnienia kar pieniężnych, zaproponowano, że w sprawach dotyczących kar pieniężnych będą stosowane odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

    Szanowni Państwo! Z uzasadnienia ustawy wynika jednoznacznie, że mimo zapewnień rządu do tej pory nie było skutecznej ochrony uczciwości na hurtowym rynku energii. Jeszcze raz powiem, że kolejny raz rząd po czterech latach budzi się z błogiego snu, wrzuca do Sejmu projekt ustawy - projekt ten wpłynął 29 czerwca - i wymaga, żeby Wysoka Izba w ciągu kilku tygodni nadrobiła to, na co rząd miał cztery lata. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw


101 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy