Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3523 i 3641).


Poseł Dariusz Bąk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Chciałbym zapytać przedstawiciela rządu, dlaczego w tej projektowanej ustawie nic się nie mówi na temat zatłaczania dwutlenku węgla pod ziemię. Chciałbym przy tej okazji zapytać, jaka jest dzisiaj sytuacja, jeżeli chodzi o ten problem, dlatego że pomysły koalicji rządzącej, o ile nam wiadomo, szły w tym kierunku, żeby zatłaczać dwutlenek pod ziemię. W projekcie ustawy mówi się tylko o magazynowaniu gazu w podziemnych obiektach morskich obejmujących zarówno przeznaczone do tego obiekty magazynowe, jak i obiekty, w których prowadzi się poszukiwania, eksploatuje kopaliny. Jest problem, jeżeli chodzi o zatłaczanie dwutlenku węgla pod ziemię. Mówiło się o wyrobiskach pokopalnianych, o skoncentrowaniu. Takie magazyny dwutlenku węgla stwarzałyby zagrożenie zarówno dla ludzi, dla ich bezpieczeństwa, zdrowia i życia, jak i dla środowiska. Dziękuję za uwagę.Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw


75 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy