Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane (druki nr 2964 i 3640).


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platforma Obywatelska generalnie opowiada się za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane, przedłożonego w druku nr 2964.

    Jednak wsłuchując się w dyskusję o odnawialnych źródłach energii i w głos środowisk, dodam, że wszystkich, i tych ekologicznych, i tych, w których są inwestorzy, i naukowych, zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, zgłaszamy jako klub dwie poprawki.

    Pierwsza poprawka dotyczy przedłużenia terminu występowania o decyzję o warunkach zabudowy dla małych instalacji o jeden rok, czyli do końca 2017 r. Do końca 2017 r. można jeszcze występować o decyzję o warunkach zabudowy.

    Druga poprawka idzie w parze z pierwszą i przyspiesza możliwość równoległego procedowania i przyjmowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i planów zagospodarowania przestrzennego, co w sumie pozwoli przyspieszyć procesy inwestycyjne. Przypomnę, że w gminach można zauważyć problemy z terminami ustanawiania planów zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej tylko ok. 30% kraju ma plan zagospodarowania przestrzennego, a reszta jest w toku. Musimy więc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, ale również zobowiązaniom europejskim i oczekiwaniom rynków energii odnawialnej.

    Szczegóły poprawek przekazuję w formie drukowanej na ręce pana marszałka. Dziękuję.Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane


32 wyświetleń

Zobacz także: